ระบบอนุรักษ์พลังงานจากพัดลมไอเย็น

Estimated reading time: 1 min
หัวข้อปริญญานิพนธ์:
Project Title:
ระบบอนุรักษ์พลังงานจากพัดลมไอเย็น
Energy Conservation System from Evaporative Fan
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายธนากร จวงเจิม และ นายพศวัต ไกรศรีสมบัติ
Mr. Thanakorn Joungjerm, Mr. Potsawat Kraisrisombat
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ตะวัน  ภูรัต
Mr.Tawan Phurat
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2561
2/2018

การอ้างอิง/citation

ธนากร จวงเจิม และพศวัต ไกรศรีสมบัติ. (2561). ระบบอนุรักษ์พลังงานจากพัดลมไอเย็น. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การอนุรักษ์พลังงานมีผลแตกต่างกันไปขี้นอยู่กับพฤติกรรมของพนักงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการควบคุมอุณหภูมิของสภาพแวดล้อม ความต้องการมีระบบอัตโนมัติเพื่อตัดทอนค่าไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นออกเช่นตอนพักเที่ยงจึงเป็นสิ่งจำเป็น ในบทความนี้เป็นการประยุกต์ใช้แนวคิดอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งด้วยอีเอสพี 8266 โหนดเอ็มซียู, เซ็นเซอร์ดีเอชที22, ไวไฟ 2.4 จิกะเฮิรตซ์ และกูเกิลคลาวด์ ได้รับเพื่อสร้างระบบอนุรักษ์พลังงานจากพัดลมไอเย็น การใช้กูเกิลไฟร์เบสเป็นฐานข้อมูลทำให้ระบบนี้สามารถติดตามข้อมูลการใช้พลังงานเพื่อนำไปวิเคราะห์ได้ ผลการทดสอบยังแสดงให้เห็นว่าพนักงานสามารถตรวจสอบค่าอุณหภูมิและค่าความชื้น และสามารถกำหนดเวลาเปิดหรือปิดล่วงหน้าได้ทำให้ลดต้นทุนค่าไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นลงได้

คำสำคัญ: อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง, โหนดเอ็มซียู, จาวาสคริปต์, ไฟร์เบส, พัดลมไอเย็น


Abstract

Due to the fact that energy conservation varies on employee’s behavior especially in the ambient temperature control, it’s required an autonomous system to eliminated the unnecessary cost of electricity such as leaving work at noon. Therefore, the application of the Internet of Things, such as ESP8266 NodeMCU, DHT22 Ambient­Sensor, 2.4 GHz WiFi, and Google Cloud has been proposed in this paper in order to implement an energy conservation system from the evaporative fan. Through use of Google Firebase as a database can track energy usage information in order to make data analysis. Additionally, the testing results has been illustrated so employee can monitor temperature, humidity and can set a time to open or close in advance to reduce the cost of air-conditioning during unnecessary time.

Keywords:  Internet of Things, NodeMCU, JavaScript, Firebase, Evaporative Fan.


ระบบอนุรักษ์พลังงานจากพัดลมไอเย็น |  Energy Conservation System From Evaporative Fan

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Related:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1574
Previous: การพัฒนาโปรแกรมจัดอันดับการเคลมสินค้าของระบบผู้ให้บริการขายสินค้าออนไลน์
Next:  การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งในการประมวลสถานะการผลิตอย่างย่อ
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print