ระบบการบริหารจัดการข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลเพชรเกษม 2

Last modified: June 16, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ระบบการบริหารจัดการข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลเพชรเกษม 2
Equipment Inventory Management System of Petkasem 2 Hospital
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายอดิสรณ์ น้อยลือนาม
Mr. Adisorn Noiluenam
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.นิตยา เกิดแย้ม
Dr. Nittaya Kerdyam
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ)
Bachelor of Business Administration
ภาควิชา:
Major:
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Business Computer
คณะ:
Faculty:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

อดิสรณ์ น้อยลือนาม. (2561). ระบบการบริหารจัดการข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลเพชรเกษม 2. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลเพชรเกษม 2 คือต้องการรวบรวมข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในโรงพยาบาลเพชรเกษม2 มาจัดเก็บข้อมูลไว้ในระบบเดียว ทางผู้จัดทำจึงรวบรวมข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในโรงพยาบาลเพชรเกษม 2 โดยพัฒนาขึ้นมาด้วยโปรแกรม Visual Studio 2010 และได้จัดเก็บข้อมูลลงบนฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Microsoft SQL Server 2008 ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้ใช้สามารถดำเนินงานและจัดเก็บข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้ง่ายขึ้น ลดการเก็บข้อมูลที่ซ้ำซ้อนกัน สามารถค้นหาข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ลดระยะเวลาในการค้นหาได้

คำสำคัญ : ระบบการบริหารจัดการข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์, พัฒนาระบบ, โรงพยาบาลเพชรเกษม2


Abstract

The purpose of this projectwas to keep data of computer equipment in Petkasem 2 Hospital in one system and develope an Equipment Inventory Management System. Researches explored methods to keep of computer equipment and developed the system with Microsoft Visual Studio 2010 and management database with Microsoft SQL Server 2008. This project can support all users and store correct all information. It also can quickly search data and reduce duplication of data.

Keywords : Equipment Inventory System, Development, Petkasem 2 Hospital.


ระบบการบริหารจัดการข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลเพชรเกษม 2 | Equipment Inventory Management System of Petkasem 2 Hospital

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Information Technology, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 478
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print