วงจรรายจ่าย

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
วงจรรายจ่าย
Expenditure Cycle
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวพัชรี จอดนอก, นางสาวสุดธิดา แพรทองมงคล
Miss Patcharee Jodnok, Miss Suthida  Phraethongmongkol
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์อัชฌาธร นุชิตประสิทธิ์ชัย
Miss Atchathorn Nuchitprasitchai
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2558
3/2015

การอ้างอิง/citation

พัชรี จอดนอก และ สุดธิดา แพรทองมงคล. (2558). วงจรรายจ่าย. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท เฮอเบิล อินทิกริตี้ จำกัด ประกอบกิจการค้าปลีกสมุนไพรเพื่อสุขภาพ เน้นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่สนับสนุนการมีสุขภาพที่ดี ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายคือ สมุนไพรอภัยภูเบศร สมุนไพรธันยพร สมุนไพรปัญจศรี

คณะผู้จัดทำได้เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา ณ บริษัท เฮอเบิล อินทิกริตี้ จำกัด ในตำแหน่งพนักงานบัญชีระบบจ่าย ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับวางบิล การตรวจสอบเอกสารวางบิล การบันทึกบัญชีเจ้าหนี้และการจ่ายชำระหนี้ ทำให้ได้เห็นประโยชน์และความสำคัญของวงจรรายจ่าย คณะผู้จัดทำจึงจัดทำโครงงานนี้เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับวงจรรายจ่ายของของธุรกิจ โครงงานเล่มนี้ประกอบด้วยการศึกษาเกี่ยวกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า การบันทึกบัญชีเจ้าหนี้จนถึงขั้นตอนการจ่ายชำระหนี้ คณะผู้จัดทำหวังว่าโครงงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจหรือเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาในอนาคต

คำสำคัญ: เจ้าหนี้การค้า, การสั่งซื้อ, การชำระหนี้


Abstract

This cooperative education program was conducted at Herbal Integrity Company Limited who is engaged in the retailing business of herbal. The company’s product consists of pure natural herb for good health. Examples of their product is the Abhaibhubejhr brand, Thanyaporn Herb brand, and Panjasri Herb brand. The author was assigned to the Accounting and Financing Department. The authors duties included to verify the accuracy of the billing documents, debt recognition, and debt payment recording. For new personnel, it took a lot of time to verify and may cause errors.

Therefore, the author created this project to increase work efficiency by studying the types of accounting documents, purchase order processing, debt recognition, and debt payment recording. The result was that the author has gained knowledge and understanding of the accounting document and recording process. This project is expected to benefit to future concerned people.

Keywords: Account Payable, Purchase Order, Debt Payment Process.


วงจรรายจ่าย / Expenditure Cycle

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 708
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code