การยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านอินเตอร์เน็ต

Last modified: March 3, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านอินเตอร์เน็ต
Filling VAT on the Tax Application
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวนภาพร ผ่องแผ้ว
Miss Naphaporn Pongpaew
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์อัชฌาธร นุชิตประสิทธิ์ชัย
Atchathorn Nuchitprasitchai
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2558
3/2015

การอ้างอิง/citation

นภาพร ผ่องแผ้ว. (2558). การยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านอินเตอร์เน็ต. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

ผู้จัดทำได้เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษากับมหาวิทยาลัยสยาม ณ บริษัท สำนักงานที่ปรึกษาการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานบัญชีให้บริการรับจัดทำบัญชีและตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี ให้คำปรึกษาและวางแผนด้านภาษีอากร ในการปฏิบัติงานผู้จัดทำได้รับมอบหมายงานที่หลากหลาย เช่น ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร บันทึกข้อมูลทางการเงินของลูกค้า จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านอินเทอร์เน็ต( ภ.พ. 30) เพื่อนำส่งกรมสรรพากร

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax) คือภาษีที่รัฐบาลเรียกเก็บจากมูลค่าส่วนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละขั้นตอนการผลิตสินค้าหรือบริการ และการจำหน่ายสินค้าหรือบริการชนิดต่าง ๆ โดยผู้ประกอบการเป็นผู้มีหน้าที่เก็บจากลูกค้าแล้วนำภาษีมูลค่าเพิ่มไปชำระให้แก่รัฐบาลเป็นรายเดือน ในช่วงแรกของการปฏิบัติงาน ผู้จัดทำพบปัญหาในการทำงานมากมายเนื่องจากไม่มีประสบการณ์การทำงาน ผู้จัดทำจึงต้องการจัดทำโครงงาน “การยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านอินเตอร์เน็ต” เพื่อเป็นคู่มือสำหรับผู้ที่มีความสนใจงานส่วนนี้ โครงงานเล่มนี้ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม การสมัครใช้บริการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต ขั้นตอนการยื่นแบบ และชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต หรือ การขอคืนภาษีตามแบบ ผู้จัดทำหวังว่าโครงงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีความสนใจและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้

คำสำคัญ: แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, การยื่นภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต


Abstract

This cooperative education program was conducted at Accounting And Taxation Advisory Company Limited., which provides accounting and auditing services, business consulting service and legal services. The author was assigned to verify the accuracy of accounting documents, record transactions, prepare the input and output tax report and VAT filling on the tax application.

VAT (Value Added Tax) is based on the increase in the value of product or service at each stage of production or distribution. The early performance takes quite a lot because there is no understanding of accounting documents and a lack of skill in using tax applications. The author decided to create is project “Filling VAT On The Tax Application” to improve the skills of filling on the tax application. This project described tax application, such as registering process, filling process, paying and refunding tax. In the end, the author gained knowledge and understanding of tax applications and expects this project to be useful to interested parties.

Keywords: Tax Filings, VAT, Tax Application.


 การยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านอินเตอร์เน็ต / Filling VAT on the Tax Application

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 1
Views: 577
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code