ขั้นตอนการบันทึกบัญชีรับ-จ่ายของกิจการซื้อมาขายไป

Last modified: April 17, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ขั้นตอนการบันทึกบัญชีรับ-จ่ายของกิจการซื้อมาขายไป
The Procedure for Income and Expense of Trading Business
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวณัฎฐา มูลเชื้อ, นางสาวอจิระ มังสุไร
Miss Nattha Mooncharl, Miss Ajira  Mongsurai
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์วิรากานต์  เทวินภิบาลพันธุ์
Miss Virakarn  Tewinpibanpun
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2558
3/2015

การอ้างอิง/citation

ณัฎฐา มูลเชื้อ, อจิระ  มังสุไร. (2558). ขั้นตอนการบันทึกบัญชีรับ-จ่ายของกิจการซื้อมาขายไป. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท อาร์.พี.เอส. การบัญชีและธุรกิจ จำกัด เป็นบริษัทรับจัดทำบัญชีและภาษีอากร วางระบบบัญชีและเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้า ซึ่งมี กิจการซื้อมา-ขายไป และ กิจการการให้บริการ โดยมีวัตถุประสงค์ในการบันทึกบัญชีและมีการปิดงบการเงินให้ได้ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพทางบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการแบ่งหมวดสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของผู้ถือหุ้น รายได้ และ ค่าใช้จ่ายในการขาย     และบริหารของแต่ละบริษัท คณะผู้จัดทำขอเลือกกิจการซื้อมา-ขายไป มานำเสนอ โดยกิจการซื้อมา-ขายไปจะมีการซื้อ ขาย จ่ายชำระหนี้ รับชำระหนี้ และการตรวจนับสินค้ำคงเหลือ ในด้านการบันทึกบัญชีของแต่บริษัทจะมีปัญหาแตกต่างกันออกไป ซึ่งวิธีการแก้ปัญหาจะมีหัวหน้าทีมบัญชี ปรึกษาค้นคว้าเพื่อให้ถูกต้องตามมาตรฐานทางการบัญชี ทางคณะผู้จัดทำขอนำเสนอการบันทึกบัญชีแค่เพียงบางส่วน คือการซื้อ-ขาย จ่าย-รับ การปฏิบัติงำนครั้งนี้ถือเป็นประสบการณ์การทำงานที่ดี ทำให้ได้รู้จักการทำงานเป็นทีม จากรายงานฉบับนี้คณะผู้จัดทำหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับบุคลที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการบันทึกบัญชีกิจการซื้อมา-ขายไป ได้อย่างถูกต้อง

คำสำคัญ:  รายได้, ค่าใช้จ่าย, กิจการซื้อมาขายไป


Abstract

R.P.S. Accounting and Business Co. Ltd. is an outsource  accounting service firm that provids clients with a range of integrated services -tax, accounting systems and advisory. There are 2 types of clients in the firm, including trading and service business. The firm prepared the financial statements of client into 5 groups;  asset, liabilities, equity, revenues and expenses, that under the IFRS and GAAP. This report has a scope only trading firms – Revenue and Expense cycle. The problems of accounting entries are fixed by correct solutions – under IFRS & GAAP, by the head of department. Finally, the internship program provided good experience, and we sincerely hope that this report be useful.

Keywords: income, expense, trading business.


ขั้นตอนการบันทึกบัญชีรับ-จ่ายของกิจการซื้อมาขายไป | The Procedure for Income and Expense of Trading Business

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 2710
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code