เว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนเจอร์ เฮิร์บ

Last modified: June 15, 2021
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
เว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนเจอร์ เฮิร์บ
Website Development for Nature Herb International
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นาย วุฒิชัย  ปลื้มมาลี  5904800018
Mr. Wuttichai Plummalee  5904800018
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์เอก  บำรุงศรี
Mr. Eak  Bamrungsi
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
คณะ:
Faculty:
วิทยาศาสตร์
Science
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

วุฒิชัย  ปลื้มมาลี. (2561). เว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนเจอร์ เฮิร์บ. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

     บริษัทไอเดียซิก เป็นบริษัทที่ทำสื่อโฆษณาออนไลน์ เว็บไซต์ ระหว่างการปฎิบัติหสกิจศึกษา บริษัทไอเดียซิกได้รับงานพัฒนาเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนเจอร์เฮิร์บ จากบริษัทเนเจอร์เฮิร์บ อินเตอร์เนชั่นแนล บริษัทไอเดียซิกได้มอบหมายให้ผู้จัดทำพัฒนาเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนเจอร์เฮิร์บ ในหน้าเพจของเว็บไซต์และออกแบบเว็บไซต์ให้แสดงบนหน้าจอทุกอุปกรณ์เคลี่อนที่ จัดทำหน้าเว็บเพจด้วยภาษาพีเอชพีและโปรแกรมดรีมวีฟเวอร์ ซีซี 2019 ทำเสร็จสิ้นคิดเป็นร้อยละ 90 เปอร์เซ็น เป็นที่พึงพอใจ ของบริษัทเนเจอร์เฮิร์บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

คำสำคัญ : เว็บไซต์, พีเอชพี, อุปกรณ์เคลี่อนที่


Abstract

      The author had the opportunity to attend an internship at Idea Six Co., a great online website advertising company. During the period of internship, the company had a project to develop a website for Nature Herb International Company. Idea Six assigned a developer to design Nature Herb’s supplementary food website. Website contains many functions, such as a homepage display for mobile devices, a dashboard for new merchandise, flash promotions, season sale discounts, and customer accounts. The website was developed with PHP language and Dreamweaver CC 2019. The project process, at an overall 90 percentage, follows along the objectives of Nature Herb International scheduled plan.

Keywords: Website, PHP, Mobile device.


เว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนเจอร์ เฮิร์บ/Website Development for Nature Herb International    

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Science, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 301
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print