นวัตกรรมทางการเงินที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารพาณิชย์ ในยุคการระบาดของไวรัส COVID-19

Last modified: June 19, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อบทความ: นวัตกรรมทางการเงินที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารพาณิชย์ ในยุคการระบาดของไวรัส COVID-19
Research Article: Financial Innovation Influencing Decision to Use the Commercial Banks in the era of COVID-19
ผู้เขียน/Author: จิตระวี ทองเถา | Jitravee Thongtao
Email: jitravee@yahoo.com
สาขาวิชา/คณะ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ 10160
Department/Faculty Graduate Schools, Siam University, Bangkok 10160
Published/แหล่งเผยแพร่
วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2564) | Journal of Multidisciplinary in Humanities and Social Science Vol. 4 No. 1 (January – April 2021)

การอ้างอิง/citation

จิตระวี ทองเถา. (2564). นวัตกรรมทางการเงินที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารพาณิชย์ ในยุคการระบาดของไวรัส COVID-19. วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 4(1), 214-224.


บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้ 1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมทางการเงินกับการตัดสินใจใช้บริการธนาคารพาณิชย์ในยุคการระบาดของไวรัส COVID-19 และ 2) เพื่อศึกษานวัตกรรมทางการเงินที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารพาณิชย์ในยุคการระบาดของไวรัส COVID-19 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ใช้บริการธนาคารพาณิชย์ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน การศึกษาครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ สถิติเชิงพรรณนา ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาความสัมพันธ์โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการสร้างสมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณด้วยวิธีแบบเป็นขั้นตอน ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31-40 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานเอกชนและเจ้าของธุรกิจ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001-35,000 บาท นวัตกรรมทางการเงินมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารพาณิชย์ในกรุงเทพมหานครทั้งหมด 3 ปัจจัย ได้แก่ ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบนิเวศนวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยี และผู้ประกอบการธุรกิจรายใหม่ และสมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ ได้แก่ ŷ = .546 + .194 (X2) + .145 (X3) + .186(X4): R2 = 0.667

คำสำคัญ: นวัตกรรมทางการเงิน, การตัดสินใจใช้บริการธนาคารพาณิชย์, ไวรัส COVID-19


ABSTRACT

This research aimed 1) to study the relationship of financial innovation and decision to use the commercial banks in the era of COVID-19 and 2) to study financial innovation influencing decision to use the commercial banks in the era of COVID-19. Samples consisted of people who used the commercial banks in Bangkok. Sampling was done of 400 customers. This study used the questionnaires and was the tools of collecting the data. The statistics were used by descriptive statistics, the percentage, average and standard deviation. The correlation was used to Pearson product correlation coefficient and a multiple linear regression with stepwise. The result of the study showed that most of the samples were female, 31-40 years of age, and completed a bachelor’s degree. Most of them were private companies’ employees and business owners with an average monthly income of 25,001–35,000 Baht. Financial innovation was influencing to using decision of the commercial banks in Bangkok with 4 factors included the big data, innovation ecosystem, technology infrastructure,and startup entrepreneur and a multiple linear regression equation: ŷ= .546 + .194 (X2) + .145 (X3) + .186(X4): R2= 0.667

Keywords: Financial Innovation, Decision to use Commercial banks, COVID-19.


นวัตกรรมทางการเงินที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารพาณิชย์ ในยุคการระบาดของไวรัส COVID-19
Financial Innovation Influencing Decision to Use the Commercial Banks in the era of COVID-19

คำสืบค้นเพิ่มเติม: ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้ mobile banking ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้ แอพพลิเคชั่น ธนาคาร ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านสื่อออนไลน์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการธนาคารออนไลน์ งานวิจัย ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริการ

Graduate Schools, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 914
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code