ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาพุทธมณฑลสาย 5

Last modified: November 21, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาพุทธมณฑลสาย 5
Factors Affecting Satisfaction on Service of Krungthai Bank, Phutthamonthon Sai 5 Branch
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายพรเทพ อยู่ญาติวงศ์
Mr. Pornthep Youyartwong
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร. รุ่งโรจน์ สงสระบุญ
Dr. Rungroje Songsraboon
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
ธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2563
2020
URL:
Published แหล่งเผยแพร่ผลงาน
Conference
Conference Proceedings
National and International Academic Conference “Innovation and Management for Sustainability” 9-10 July 2020

การอ้างอิง/citation

พรเทพ อยู่ญาติวงศ์. (2563). ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาพุทธมณฑลสาย 5 (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้บริการ ตลอดจนเพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล และพฤติกรรมการใช้บริการกับความพึงพอใจในการใช้บริการเงินฝากของลูกค้าธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาพุทธมณฑลสาย 5 โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้ใช้บริการธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาพุทธมณฑลสาย 5 จำนวน 400 ราย ทำการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย การแจกแจงความถี่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สำหรับผลการทดสอบสมมติฐานใช้สถิติไคสแควร์
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ทำอาชีพบริษัทเอกชน และมีรายได้ 20,001 – 40,000 บาท นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถี่ในการใช้บริการ 2 ครั้งต่อเดือน ไปธนาคารวันศุกร์ ช่วงเวลาระหว่าง 9.00 – 10.00 น. และปัจจัยที่มีความพึงพอใจในการใช้บริการมากที่สุด ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคลากร ส่วนการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับรายได้ต่อเดือน และอาชีพมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาพุทธมณฑลสาย 5 นอกจากนี้ยังพบว่า พฤติกรรมของผู้ใช้บริการมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขา พุทธมณฑลสาย 5

คำสำคัญ: ความพึงพอใจ, การใช้บริการเงินฝาก, ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขา พุทธมณฑลสาย 5


Abstract

This research aimed to explore personality, behavior, and satisfaction and study the factors related to personality, service behavior, and satisfaction on the service of Krungthai Bank, Phutthamonthon Sai 5 Branch. There were 400 samples selected from Krungthai Bank, Phutthamonthon Sai 5 Branch, by accidental random sampling method. This study’s statistical method was frequency distribution, percentage, mean, standard deviation, and chi-square to test the hypothesis. The study results showed that most consumers were male, aged between 36 – 46 years, hold a bachelor’s degree, and earned 20,001 – 40,000 Baht. Also, most of them used the service with their friend, frequency of service was two times per month, preferred to use the service on Friday, between 9.00 -10.00 a.m., and the highest satisfaction of most services was from the human factor. For the assumption test, it was found that sex, age, education level, income per month, and occupation were related to satisfaction on the service of Krungthai Bank, Phutthamonthon Sai 5 Branch. Besides. The results also found that behavior was related to satisfaction on the service of Krungthai Bank, Phutthamonthon
Sai 5 Branch.

Keywords: service satisfaction, Krungthai Bank, Phutthamonthon Sai 5 Branch.


ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาพุทธมณฑลสาย 5 | Factors Affecting Satisfaction on Service of Krungthai Bank,
Phutthamonthon Sai 5 Branch

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาพุทธมณฑลสาย 5

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1045
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code