การตัดสินใจใช้บริการร้านโคอิ เตะ สาขาเซ็นทรัลพระรามราม 3 กรุงเทพมหานคร

Last modified: February 20, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
การตัดสินใจใช้บริการร้านโคอิ เตะ สาขาเซ็นทรัลพระรามราม 3 กรุงเทพมหานคร
A Study of the Service Decision Making of KOI Thé, at Central Rama 3 Branch, Bangkok
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวสุภาพร กองแก้ว
Ms. Supaporn Kongkaew
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร. รุ่งโรจน์ สงสระบุญ
Dr. Rungroje Songsraboon
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการตลาด
Marketing Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2563
2020
URL:
Published แหล่งเผยแพร่ผลงาน
Conference
Conference Proceedings
National and International Academic Conference “Innovation and Management for Sustainability” 9-10 July 2020

การอ้างอิง/citation

สุภาพร กองแก้ว. (2563). การตัดสินใจใช้บริการร้านโคอิ เตะ สาขาเซ็นทรัลพระรามราม 3 กรุงเทพมหานคร. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อสำรวจปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการร้านโคอิ เตะ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 กรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคที่ใช้บริการร้านโคอิ เตะ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 กรุงเทพมหานคร (3) เพื่อศึกษาการตัดสินใจใช้บริการร้านโคอิ เตะ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริโภคที่ใช้บริการร้านโคอิ เตะ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 กรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน จากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง(Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการทดสอบสมมติฐาน ใช้สถิติ ไคสแควร์ (Chi-square)

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงโดยมีอายุระหว่าง 25 – 34 ปี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท และส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี นอกจากนี้สามารถพิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคที่มาใช้บริการร้านโคอิ เตะ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้สามารถพิจารณาการตัดสินใจได้จากผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดีต่อแบรนด์โคอิ เตะ ซึ่งเป็นแบรนด์ยอดนิยมในประเทศใต้หวันทำให้แบรนด์นี้ได้รับความสนใจและชานมไข่มุกที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ ส่งผลให้แบรนด์นี้เป็นที่นิยมในไทยไปด้วย นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพบว่า มีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อออนไลน์ และสื่อโฆษณาต่างๆ ของร้าน มีโปรโมชั่นและการลดราคา

คำสำคัญ: การตัดสินใจใช้บริการ, ร้านโคอิ เตะ, ชานมไข่มุก


Abstract

The purpose of this research were: (1) To explore the personal factors of people who use the service of KOI Thé, Central Rama 3 Branch, Bangkok; (2) To study consumer behavior affecting the decision of consumers who use the service at KOI Thé, Central Rama 3 Branch, Bangkok; (3) To study the decision to use the service at KOI Thé, Central Rama 3 Branch, Bangkok. The sample group was 400 people with purposive sampling and used a questionnaire as a research tool. The statistics used in the research were percentage, mean and standard deviation. The hypothesis testing used Chi-square statistics.

The results of this study indicated that most of the samples were male, aged between 25 – 34 years old, worked as employees in private companies, earned a monthly income of 10,001 – 20,000 Baht and graduated with a bachelor’s degree. Furthermore, consumers discretion to use the service at KOI Thé, Central Rama 3 branch, Bangkok mainly considered the positive attitude towards the KOI Thé brand. The brand is very popular Taiwan and has attracted attention to its unique flavor pearl milk tea. As a result, the brand became popular in Thailand as well. The hypothesis testing results indicated that promotion publicity through various advertising media affect the decision of the consumer.

Keywords: Service Decision, KOI Thé, Pearl milk tea.


การตัดสินใจใช้บริการร้านโคอิ เตะ สาขาเซ็นทรัลพระรามราม 3 กรุงเทพมหานคร|A Study of the Service Decision Making of KOI Thé, at Central Rama 3 Branch, Bangkok

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

การตัดสินใจใช้บริการร้านโคอิ เตะ สาขาเซ็นทรัลพระรามราม 3 กรุงเทพมหานคร

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 933
Previous: นวัตกรรมทางการเงินที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารพาณิชย์ ในยุคการระบาดของไวรัส COVID-19
Next: ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code