แนวทางการลดปัญหาการส่งมอบงานของบ้านพักอาศัย

Last modified: November 20, 2019
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อวิทยานิพนธ์:
Project Title:
แนวทางการลดปัญหาการส่งมอบงานของบ้านพักอาศัย
Guidelines for reducing the housing delivery problems
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวดามพมัย สีจำปา
Miss Damphamai Sijumpa
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ริจิรวนิช
Asso. Prof. Dr. Vanchai Rijiravanich
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (วศ.ม.)
Master of Engineering in Engineering Management
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการงานวิศวกรรม
Engineering Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2561
2018

การอ้างอิง/citation

ดามพมัย สีจำปา. (2561). แนวทางการลดปัญหาการส่งมอบงานของบ้านพักอาศัย. (การค้นคว้าอิสระวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.

 


Abstract

In general, there are many problems in the construction business affecting time, quality and cost. This study focuses on the average delivery time of housing estate in Bangkok. The main problem was the average delivery time of 154 days per house which exceeded the contract of 120 days. The purpose of this work was to develop guideline for the construction to shorten the completion time of the house.

The study utilized the 7 QC Tools to analyze the root cause of the delay problems. According to the results of brain storming the causes of the excessive construction time were (1) the delay transportation of materials and equipment , (2) the lack of a good plan and (3) the defect in the installed materials and equipment. After that, a focus group method was used to develop guidelines in building the house. Then this guideline was tested with 5 units of two-stories project.

According to the contract, the construction time for each house was 120 days. After completing the project, it could be concluded that the average completion time for each house was 107 days, 47 days less than the previous time or 31% reduction.

 

Keywords:  Practical Guidelines, Housing Delivery, 7 QC Tools.


แนวทางการลดปัญหาการส่งมอบงานของบ้านพักอาศัย / Guidelines for reducing the housing delivery problems

Master of Engineering in Engineering Management, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 75
Previous: การลดการใช้พลังงานสำหรับอุปกรณ์เครื่องทำน้ำเย็นชนิดระบายความร้อนด้วยน้ำด้วยวิธีการบำรุงรักษาทวีผล: กรณีศึกษาโรงงานผลิตนาฬิกา
Next: การลดลำดับขั้นตอนการเปลี่ยนยางในรถจักรยานยนต์