การลดลำดับขั้นตอนการเปลี่ยนยางในรถจักรยานยนต์

Last modified: December 21, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อวิทยานิพนธ์:
Project Title:
การลดลำดับขั้นตอนการเปลี่ยนยางในรถจักรยานยนต์
Reducing the steps in changing motorcycle inner tires
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายภัควัฒน์ เพ็ชรรอด
Mr. Pakkawat Petchrod
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ริจิรวนิช
Assoc. Prof. Dr.Vanchai Rijaravaich
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (วศ.ม.)
Master of Engineering in Engineering Management
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการงานวิศวกรรม
Engineering Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2561
2018

การอ้างอิง|Citation

ภัควัฒน์ เพ็ชรรอด. (2561). การลดลำดับขั้นตอนการเปลี่ยนยางในรถจักรยานยนต์. (การค้นคว้าอิสระวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.

Petchrod P. (2018). Reducing the steps in changing motorcycle inner tires. (Master’s independent study). Bangkok: Master of Engineering in Engineering Management, Siam University.


บทคัดย่อ

ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์มีการให้บริการซ่อมและเปลี่ยนยางในรถจักรยานยนต์ในแต่ละวันจะมีอัตราผู้เข้าใช้บริการเปลี่ยนยางในรถจักรยานยนต์เป็นจํานวนมาก ทําให้เกิดการรอเปลี่ยนยางในเป็นเวลานาน การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนวทางในการลคลําดับขั้นตอนและ เวลาในการเปลี่ยนยางในรถจักรยานยนต์

การศึกษานี้ได้ประยุกต์หลักการของการศึกษาการทํางาน โดยวิเคราะห์การทํางานในการเปลี่ยนยางในของจักรยานยนต์ ด้วยการใช้แผนภูมิกระบวนการไหลเข้ามาช่วยในการปรับปรุง ลําดับขั้นตอนและลยเวลาการทํางานในการเปลี่ยนยางใน

ผลการศึกษาพบว่าการการลดลําดับขั้นตอนในการเปลี่ยนยางในรถจักรยานยนต์สามารถ ลดขั้นตอนไปได้ 10 ขั้นตอน จากเดิม 22 ขั้นตอนลดเวลาโดยเฉลี่ยในการเปลี่ยนยางใน รถจักรยานยนต์จาก 29.30 นาที เหลือเพียง 14.30 นาทีต่อคัน หรือลคลงเฉลี่ย 15 นาทีต่อคัน หรือ ลดลงร้อยละ 51.19 ทําให้ลูกค้าไม่ต้องรอนาน และสามารถใช้เวลาในการซ่อมรถจักรยานยนต์ได้ เพิ่มขึ้น

คำสำคัญ: การศึกษาการทํางาน , แผนภูมิกระบวนการไหล, รถจักรยานยนต์รุ่น YAMAHA MIO 2007


Abstract

The motorcycle repair shop studied provides the services of motorcycle repairs and inner tires changes. Each day, there exists a large number of customers waiting for changing the motorcycle inner tire. The objective of this study is to find the way to reduce the steps and time to change the inner tires.

The concept of Work Study was applied to analyze the motorcycle inner tire change by using the process flow chart to help improving the work steps and to reduce the operation time.

The results of the study showed that the steps in changing the motorcycle inner tires can be reduced by 10 steps from previous operation of 22 steps and the changing time is also reduced from 29.30 minutes to only 14.30 minutes by average, resulting in decrease of 15 minutes or 51.19% reduction. Waiting time of customers is shortened and more time is available for more Motorcycle repair.

Keywords:  Work Study, Flow Chart, Motorcycle Series YAMAHA MIO 2007.


การลดลำดับขั้นตอนการเปลี่ยนยางในรถจักรยานยนต์|Reducing the steps in changing motorcycle inner tires

Master of Engineering in Engineering Management, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 299
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code
Recent articles