ชีสเค้กแก้วมังกรเพื่อสุขภาพ

Last modified: June 20, 2020
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ชีสเค้กแก้วมังกรเพื่อสุขภาพ
Healthy Pitaya Cheesecake
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาว เพ็ญประภา กลัดกุหลาบ, นางสาว ภาณุชนาถ  ชูสำโรง
Miss Penprapa  Kludkularb, Miss Panuchanat Choosumrong
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์พิมพ์พิชชา เลิศสกุลผาสุข
Ms. Pimpitcha Lerdsakulpasuk
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

เพ็ญประภา กลัดกุหลาบ และ ภาณุชนาถ ชูสำโรง. (2560). ชีสเค้กแก้วมังกรเพื่อสุขภาพ. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

ปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่มีความใส่ใจในสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะทางเลือกในการรับประทานอาหารด้านสุขภาพประเภท ขนมหวาน เบเกอรี่ หรือ รับประทานอาหารว่าง โดยโรงแรม ไอบิส กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์ จะมีการเสิร์ฟไลน์บุฟเฟต์ ในช่วงเวลา อาหารเช้า อาหารเที่ยง และ อาหารเย็น จึงมีจำนวนผลไม้และเบเกอรี่ที่เหลือใช้จากไลน์บุฟเฟต์ปริมาณมาก คณะผู้จัดทำมีวัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์เมนูใหม่เพื่อสุขภาพ ลดปริมาณวัตถุดิบเหลือใช้จากในครัว ลดต้นทุนวัตถุดิบให้กับโรงแรม โดยนำผลไม้อย่างแก้วมังกรจากครัวเย็นและขนมปังโฮลวีทจากครัวเบเกอรี่ นำมาประยุกต์เป็นเมนูเบเกอรี่เพื่อสุขภาพในเมนู ชีสเค้กแก้วมังกร (Healthy Pitaya Cheesecake) ซึ่งเป็นเมนูเบเกอรี่ที่แปลกใหม่เพราะทำมาจากแก้วมังกรและขนมปังโฮลวีท เป็นวัตถุดิบหลักที่ยังไม่มีผู้นิยมนำมาประกอบอาหารมากนัก หลังจากการทดลองทำเมนูนี้ได้มีการแจกแบบสอบถามให้แก่กลุ่มพนักงานในครัวแบบเจาะจงจำนวน 20 คน ทดลองชิมรสชาติและตอบแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของพนักงานแผนกครัวของโรงแรมไอบิสกรุงเทพฯริเวอร์ไซด์ มีความพึงพอใจต่อด้านเมนูสร้างสรรค์และแปลกใหม่ ด้านความสะอาดของอาหาร ด้านภาพลักษณ์โดยรวมของอาหาร ในระดับที่ มากที่สุด รองลงมาเป็น ด้านการแปรรูปเมนูใหม่ ด้านสรรพคุณ ด้านเมนูสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนัก ด้านมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ ในระดับ มาก และ ด้านรสชาติ ด้านสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ในระดับ ปานกลาง จึงเป็นที่ยอมรับของโรงแรม ไอบิส กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์ ที่มีเมนูสร้างสรรค์เมนูใหม่เพื่อสุขภาพให้แก่ลูกค้าที่มารับประทานอาหารบุฟเฟต์ของห้องอาหารเทส (Taste)

คำสำคัญ: แก้วมังกร, สุขภาพ, สรรพคุณ


Abstract

Nowadays, most people are more concerned about their health, especially their choice of healthy food, desserts, bakery items or snacks. As Ibis Bangkok Riverside Hotel serves a buffet during breakfast, lunch and dinner, there are plenty of fruit and bakery items left from the buffet. The team has the purpose to create new healthy menu items, reduce the amount of materials left in the kitchen, and reduce the cost of raw materials of the hotel by using Pitaya from the evening kitchen and whole wheat bread from the bakery kitchen as a healthy snack called “Healthy Pitaya Cheesecake”, which is an exotic sweet dish made from Pitaya and Whole wheat bread materials that are not very popular to be cooked. Then, the research team prepared Healthy Pitaya Cheesecake for tasting and collected surveys by distributing 20 sets of questionnaires. The results found that the satisfaction of the kitchen staff of the Ibis Bangkok Riverside Hotel were satisfied with the creative and exotic of the menu items, food cleanliness, and overall image of the food at the highest level, followed by  the application of menu items,  properties, weight control, and the unique  smell which were at highest level. In terms of the taste, healthy substances for body were at medium level.

Keywords:  Pitaya, Health, Properties.


ชีสเค้กแก้วมังกรเพื่อสุขภาพ |Healthy Pitaya Cheesecake

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by advisor:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 3749
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print