ชุดเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท

Last modified: June 20, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ชุดเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท
Healthy set Menu item for Anantara Bangkok Riverside Resort
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวรัตนลักษณ์  อุดมแก้ว, นางสาวปณิตา  รกไพร
Miss Rattanarak  Udomkeaw, Miss Panita  Rokprai
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์พิมพ์พิชชา เลิศสกุลผาสุข
Ms. Pimpitcha Lerdsakulpasuk
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

ปณิตา รกไพร และ รัตนลักษณ์ อุดมแก้ว. (2560). ชุดเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท เป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว ที่มีมาตรฐานในการให้บริการด้านห้องพัก ห้องจัดเลี้ยง ห้องอาหารต่างๆ ทางคณะผู้จัดทำได้ปฏิบัติหน้าที่ในแผนกครัว แบ่งออก 2 ครัว ได้แก่ ครัวไทยและครัวอิตาเลี่ยน ซึ่งได้เล็งเห็นถึงวัตถุดิบที่เหลือใช้ อาทิเช่น พืช ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ ชีส ครีม เป็นต้น จึงได้นำมาประยุกต์สร้างสรรค์จนเกิดเป็นเมนูใหม่ขึ้นมาในรูปแบบของอาหารเพื่อสุขภาพ ซึ่งประกอบไปด้วย 4 เมนู นั่นก็คือ 1.พาเมจาน่า (Parmagina) 2. ต้มจิ๋วมันฝรั่งอกไก่ 3.พานาคอตต้า ฟักทอง (Panna cotta Pumpkin) และน้ำสับปะรดมะขาม

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อสร้างสรรค์ชุดเมนูเพื่อสุขภาพให้กับโรงแรม เพื่อเป็นเมนูใหม่ที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่โรงแรมในอนาคตและเพื่อลดต้นทุนวัตถุดิบให้กับโรงแรมและลดปริมาณวัตถุดิบที่เหลือใช้ภายในครัวไทยและครัวอิตาเลี่ยนของโรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท จากนั้นได้นำอาหารให้พนักงานในโรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซค์ กรุงเทพ รีสอร์ท จำนวน 30 คนทดลองชิมและประเมินความพึงพอใจด้านต่างๆ โดยส่วนใหญ่ผลการสำรวจความพึงพอใจพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับมาก กับการจัดตกแต่งจานอาหารมีความดึงดูดน่ารับประทาน ปริมานอาหารเพียงพอหรือเหมาะสมกับราคา และอาหารมีการใช้วัตถุดิบที่สดใหม่ ตามลำดับ อย่างไรก็ตามระดับคะแนนเฉลี่ยต่อความพึงพอใจทั้งหมดได้ค่าเฉลี่ยรวมคือ 4.49 อยู่ในระดับมากที่สุด

คำสำคัญ: อาหารเพื่อสุขภาพ, Healthy food


Abstract

Anantara Bangkok Riverside Resort is a 5-star standard in providing rooms ballroom dining and other services. We worked in the Thai kitchens and Italian kitchens, which has found that there are many materials left over every day, such as vegetables, fruit, cheeses, and meat.  So we decided to create the healthy set menu items, with the inspiration to combine Thai food and Italian food. This set is consist of 4 menu items: 1. Parmagina; 2. Tiny boiled potatoes chicken breast; 3. Panna cotta pumpkin; and 4. Pineapple mix tamarind juice.

The project aimed to create healthy set menu items for the hotel that can generate income for the hotel in the future and to reduce the cost of raw materials for the hotel. What about the inventory used in the Thai kitchens and Italian kitchens at Anantara Riverside Hotel Bangkok resort. After we prepared healthy set menu items for 30 staff of Anantara Riverside Bangkok Resort to taste, and the results showed that most respondents were satisfy that the dining table was attractive, the food was adequate or appropriate for the price and the food was fresh. However, the highest level of the average satisfaction score of all total average was 4.49 on the highest level.

Keywords:  Healthy food, set menu.


ชุดเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท | Healthy set Menu item for Anantara Bangkok Riverside Resort

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by advisor:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 182
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print