การพัฒนาเน็ตเวิร์คไทม์โปรโตคอลเซิร์ฟเวอร์

Last modified: November 11, 2020
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การพัฒนาเน็ตเวิร์คไทม์โปรโตคอลเซิร์ฟเวอร์
Implementation of Network Time Protocol Server
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายณัฐภูมินทร์   เขมะทัสสี
Mr. Natthaphumin  Khemathussee
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์นลินรัตน์ วิศวกิตติ
Miss Nalinrat  Witsawakitti
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

ณัฐภูมินทร์ เขมะทัสสี. (2560). การพัฒนาเน็ตเวิร์คไทม์โปรโตคอลเซิร์ฟเวอร์. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

จากเหตุผลทางด้านฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์จึงส่งผลให้นาฬิกาของเครื่องคอมพิวเตอร์อาจจะทำงานช้าหรือเร็วกว่าที่ควรจะเป็น ดังนั้นเมื่อบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง ประเทศไทย จำกัด มหาชนมีการปรับเปลี่ยนระบบปฏิบัติการเครือข่ายใหม่เพื่อทดแทนระบบปฏิบัติการเดิมที่ล้าสมัย จึงส่งผลให้ลำดับของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระบบประมวลผลแบบกระจายไม่ถูกต้องเนื่องจากเวลาของเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องที่อยู่ในระบบเครือข่ายของบริษัทไม่ตรงกัน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการปรับค่าของนาฬิกาในระบบให้ตรงกัน

เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงมีการพัฒนาเน็ตเวิร์คไทม์โปรโตคอลเซิร์ฟเวอร์มาใช้ในการปรับตั้งเวลาของเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องในระบบประมวลผลแบบกระจายให้มาจากแหล่งข้อมูลเดียวกัน จากผลการทดสอบพบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องในระบบเครือข่ายสามารถปรับตั้งเวลาของตนเองให้ตรงกับค่าเวลาที่มาจากเน็ตเวิร์คไทม์โปรโตคอลเซิร์ฟเวอร์ได้ จึงส่งผลให้ลำดับเวลาของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระบบประมวลผลแบบกระจายมีความถูกต้อง

คำสำคัญ: เวลาของเครื่องคอมพิวเตอร์, ระบบประมวลผลแบบกระจาย, เน็ตเวิร์คไทม์โปรโตคอล


Abstract

Computer clocks may run slower or faster than they should because of hardware or software reasons. Therefore, when Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Public Company Limited upgrades the obsoleted network operating system to new network operating system, their local computer times gives different values so the order of events in a distributed system is not exact and it is necessary to synchronize the clocks in the system.

To solve this problems, Network Time Protocol (NTP) sever was implemented to adjust their local computer time in a distributed system from single time resource. The test results showed that the computers in network system can synchronize their clock to the network time protocol server so that the events which generated from different computers can be time-ordered correctly.

Keywords:  Computer Times, Distributed System, Network Time Protocol.


การพัฒนาเน็ตเวิร์คไทม์โปรโตคอลเซิร์ฟเวอร์ | Implementation of Network Time Protocol Server

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 325
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print