การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลอุปกรณ์

Last modified: November 11, 2020
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลอุปกรณ์
Development of Equipment Management System
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายฤทธิเกียรติ  แสนคาลาง
Mr. Rittikiert  Sanlamlang
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์นลินรัตน์  วิศวกิตติ
Miss Nalinrat  Witsawakitti
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

ฤทธิเกียรติ แสนคาลาง. (2560). การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลอุปกรณ์. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

ในแต่ละวันทำการพนักงานของบริษัทริชคอมมิวนิเคชั่นแอนด์เทคโนโลยี จำกัด จะบันทึกข้อมูลอุปกรณ์ลงในสมุดบันทึก จากนั้นเมื่อสิ้นสุดการทำงานในแต่ละสัปดาห์จึงรวบรวมข้อมูลอุปกรณ์ทั้งหมดจากสมุดบันทึกมาจัดทำเป็นไฟล์เพื่อรายงานให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ซึ่งการจดบันทึกลงสมุดอาจก่อให้เกิดข้อด้อย เช่น การสูญหายของสมุดจดบันทึก การลำบากต่อการค้นหาข้อมูลอุปกรณ์ ดังนั้น ผู้พัฒนาจึงมีแนวความคิดในการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลอุปกรณ์ในลักษณะของเว็บ โดยสามารถบันทึกและจัดทำไฟล์รายงานข้อมูลอุปกรณ์ได้

ระบบพัฒนาด้วยภาษาพีเอชพีและใช้มายเอสคิวแอลเป็นระบบจัดการฐานข้อมูล จากผลการ ทดสอบพบว่าระบบที่พัฒนาสามารถเพิ่ม แก้ไข ลบและค้นหาข้อมูลอุปกรณ์จากฐานข้อมูลได้อย่างถูกต้อง รวมถึงสามารถจัดทำไฟล์รายงานได้สะดวกกว่าวิธีการเดิม

คำสำคัญ: ระบบบริหารจัดการอุปกรณ์, เว็บ, พีเอชพี, มายเอสคิวแอล


Abstract

Every day, employees of Rich Communication and Technologies Co., Ltd record the equipment infom1ation in a notebook. Then, employees collect all the infom1ation from the notebook to make a report file to the relevant person. each week. Recording with this method may cause some disadvantages, such as the loss of the notebook ,and difficult to query infollnation. Theriefore, the developer proposed an equipment management system that was web-based. It can store, query equipment infonnation and generate report files.

This system was developed with PHP and used MySQL as the database management system. Based on the testing results of the equipment management-system, it was found that the system can insert, update, remove and query equipment data from the database correctly. Also. it can generate repo1t files conveniently.

Keywords:  Equipment Management System, Web-Based, PHP, MySQL.


การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลอุปกรณ์ | Implementation of Network Time Protocol Server

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 286
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print