ขั้นตอนการจัดทำภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายในโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี

Last modified: August 24, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ขั้นตอนการจัดทำภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายในโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี
Withholding tax relief procedures with software accounting
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวทรรศนีย์ น้อยสุขยิ่ง และนางสาวชญานิศ ครุฑใจแผ้ว
Ms. Tassanee Noisukying, Ms. Chayanis Krutjaipae
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ศิวิไล สายบัวทอง
Ms. Sivilai Saibuathong
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2559
3/2016

การอ้างอิง|Citation

ทรรศนีย์ น้อยสุขยิ่ง และชญานิศ ครุฑใจแผ้ว. (2559). ขั้นตอนการจัดทำภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายในโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.

Noisukying T., & Krutjaipae C. (2016). Withholding tax relief procedures with software accounting. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Business Administration, Siam University.


บทคัดย่อ

     บริษัท เอส.ซี.การบัญชีและที่ปรึกษาธุรกิจ (1995) จำกัด ให้บริการด้านบัญชีและภาษีอากร จากการที่คณะผู้จัดทำปฏิบัติสหกิจศึกษาและได้รับมอบหมายบันทึกข้อมูลตามหนังสือรับรองการหักภาษี  ณ ที่จ่าย  และจัดทำแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย โดยโปรแกรมสำเร็จรูปบัญชีเอ็กซ์เพรส  และ Easy – ACC Payroll     ในช่วงแรกของการปฏิบัติงานนั้นคณะผู้จัดทำประสบปัญหาและเกิดข้อผิดพลาด ทำให้การทำงานเกิดความล่าช้า

     ดังนั้น คณะผู้จัดทำจึงทำการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย    แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก  ณ ที่จ่าย และขั้นตอนการบันทึกข้อมูลในโปรแกรมสำเร็จทางบัญชี  จากนั้นนำมาจัดทำเป็นขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาที่พบบ่อย  จากการศึกษาดังกล่าวทำให้คณะผู้จัดทำมีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานมากขึ้น  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาสหกิจรุ่นต่อไป และบุคคลที่สนใจ  นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน

คำสำคัญ: โปรแกรมสำเร็จรูปบัญชีเอ็กซ์เพรส, Easy–ACC Payroll, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย


Abstract

S.C. Accounting & Business Consultant (1995) Co. Ltd., offers accounting and tax-related services. As co-operative education students, the project management team was assigned to record data of Withholding Income Tax Return Certificate and has created Withholding Income Tax Return forms by using Express and Easy – ACC Payroll programs. At the beginning of the operation, the project management team had encountered problems and made a lot of mistakes, therefore, a delayed occurred.

As a result, the project management team studied and collected data regarding the Withholding Income Tax Return, the Withholding Income Tax Return forms, and record processes that needed to be done in the accounting program. Operational procedures were then created along with recommendations to solve problems that usually occurred.   The project management team got more knowledge and understood more about operational procedures. These procedures also benefit other generations of the co-operative education students and the public who want to apply the knowledge generated from this research in their operation as well.

Keywords:  Express accounting software, Easy–ACC payroll program, Withholding income tax.


ขั้นตอนการจัดทำภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายในโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี

Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 567
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code