ระบบบัญชีเจ้าหนี้

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ระบบบัญชีเจ้าหนี้
Verifying the billing and recording the payment by ExpressAccounting Software
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวสุพรรณี บุญยงค์ และนางสาวณัฐณิชา พุทธรัตน์
Ms. Supunnee Boonyong, Ms. Nutthanicha Puttharatn
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ศิวิไล สายบัวทอง
Sivilai Saibuathong
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2559
3/2016

การอ้างอิง|Citation

สุพรรณี บุญยงค์ และณัฐณิชา พุทธรัตน์. (2559). ระบบบัญชีเจ้าหนี้. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.

Boonyong S., & Puttharatn N. (2017). Verifying the billing and recording the payment by ExpressAccounting Software. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Business Administration, Siam University.


บทคัดย่อ

บริษัท   ยู.พี. มาร์เก็ตติ้ง  เยนเนอรัลซัพพลาย จำกัด  เป็นผู้ผลิตเครื่องดักแมลง และกำจัดแมลง  ตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์  เคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์  ซึ่งจากการที่คณะผู้จัดทำได้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่แผนกบัญชี และได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบเอกสารการวางบิลจากเจ้าหนี้  และบันทึกการจ่ายชำระเจ้าหนี้ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีเอ็กซ์เพรส  ในช่วงแรกของการปฏิบัติงานใช้เวลามาก  เนื่องจากไม่เข้าใจขั้นตอนของระบบบัญชีเจ้าหนี้

คณะผู้จัดทำจึงจัดทำโครงงานนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานโดยศึกษาเอกสารทางบัญชี  ระบบบัญชีเจ้าหนี้  การบันทึกการจ่ายชำระเจ้าหนี้ด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปเอ็กซ์เพรส จากการศึกษาดังกล่าวทำให้คณะผู้จัดทำมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารทางบัญชี สามารถบันทึกการจ่ายชำระเจ้าหนี้ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีความมั่นใจในการประกอบอาชีพในอนาคต  และคาดว่าโครงงานนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง และนักศึกษาสหกิจได้ศึกษาก่อนออกปฏิบัติงาน

คำสำคัญ:  เอกสารทางบัญชี,  การจ่ายชำระ, โปรแกรมสำเร็จรูปเอ็กซ์เพรส


Abstract

U.P. Marketing General Supply Co., Ltd. is a manufacturer of insect light traps and         a distributor of scientific equipment, chemicals and medical equipment. As our cooperative education project, we were assigned to verify the billing from accounts payable and record the payment by Express Accounting Software. The beginning of work took the team  a lot of time since we did not understand its operational process.

The team set up the project “Verifying the billing and recording the payment by Express Accounting Software” to increase work efficiency and studied the accounting documents, the accounting method on payment, the procedure of accounting record by Express accounting software. The result was that we better understood the operational procedure and gained confidence in future careers.  We expect this project to be beneficial for cooperative education students and interested parties to apply them to their work.

Keywords: Accounting documents,  Payment, Express accounting software.


ระบบบัญชีเจ้าหนี้|Verifying the billing and recording the payment by ExpressAccounting Software

Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 317
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code