ข้าวเหนียวอัญชันมะม่วงค็อกเทล

Last modified: June 24, 2022
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ข้าวเหนียวอัญชันมะม่วงค็อกเทล
Butterfly Pea Sticky Rice with Mango Cocktail
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวสโรชา  สุจริต, นางสาวสุวนันท์  คงศิลป์
Ms. Sarocha  Sujarit, Ms. Suwanan  Khongsin
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์นันทินี  ทองอร
Ms. Nantinee  Thongorn
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2561
2/2018

การอ้างอิง/citation

สโรชา  สุจริต และ สุวนันท์  คงศิลป์. (2561). ข้าวเหนียวอัญชันมะม่วงค็อกเทล. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Sujarit S., & Khongsin S. (2018). Butterfly pea sticky rice with mango cocktail. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Liberal Arts, Siam University


บทคัดย่อ

โครงงานข้าวเหนียวอัญชันมะม่วงค็อกเทล (Butterfly Pea Flower Sticky Rice Mango Cocktail) เป็นโครงงานที่ได้แรงบันดาลใจมาจากขนมไทย ซึ่งจากการที่คณะจัดทำได้เข้าไปปฏิบัติสหกิจศึกษาในส่วนของแผนกงานอาหารและเครื่องดื่มในโรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ ทำให้มีความคิดในการที่จะสร้างสรรค์ค็อกเทลรูปแบบใหม่ ที่มีกลิ่นไอของขนมหวานไทยนั้นคือ ข้าวเหนียวมะม่วง โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์ค็อกเทลแนวใหม่ เพื่อให้โรงแรมได้นำสูตรไปปรับใช้ในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการช่วยเพิ่มยอดขายให้กับโรงแรม เพื่อให้ทราบถึงผลความพึงพอใจต่อเครื่องดื่มข้าวเหนียวอัญชันมะม่วงค็อกเทล (Butterfly Pea Flower Sticky Rice Mango Cocktail) ทางคณะผู้จัดทำจึงได้ทำแบบสอบถามเป็นจำนวน 30 ชุด ซึ่งโดยรวมพนักงานมีความพึงพอใจด้านรสชาติ สีสัน ความเข้ากันของค็อกเทล การตกแต่ง ประโยชน์ และความคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวมคือ 3.77 จึงมีความเป็นไปได้ที่สถานประกอบการจะนำตัวเครื่องดื่มค็อกเทลไปปรับใช้ขายในอนาคต

คำสำคัญ: Butterfly Pea,  Sticky Rice Mango,  ค็อกเทล


Abstract

This project was inspired by Thai desserts. By attending cooperative education, the authors have been assigned to work at the Food and Beverage Department in Shangri-La Hotel, Bangkok and initiated to create a new style of cocktail mixed with mango sticky rice. The objective of this project was to create a new style of cocktail in order to apply the newly developed formula for further application and increase hotel sales as well.

In order to determine the satisfaction with the Butterfly Pea Sticky Rice Mango Cocktail, the authors prepared 30 copies of the questionnaire to collect data from the employees. The employees had a high level of satisfaction with taste, color, harmony, decoration, benefit, and creativity of Butterfly Pea Sticky Rice Mango Cocktail with a mean of 3.77 In conclusion, this developed menu could be sold in hotel in the future.

Keywords:  Butterfly Pea Flower, Sticky Rice Mango, Cocktail.


ข้าวเหนียวอัญชันมะม่วงค็อกเทล | Butterfly Pea Sticky Rice with Mango Cocktail

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by advisor:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1653
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print