น้ำยาบ้วนปากสมุนไพรกระชาย ฟ้าทะลายโจร

Last modified: October 20, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
น้ำยาบ้วนปากสมุนไพรกระชาย ฟ้าทะลายโจร
Lesser Galanga & Paniculate Mouthwash
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาว พิมพ์สุดา เพชรเทวี, นางสาว พิมพ์ปรียา เลากลาง
Miss Pimsuda  Petchthewe, Miss Pimpreeya Laoklang
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ ปิยธิดา กังวานสิทธิ์
Miss Piyatida Kungwansith
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2564
2/2021

การอ้างอิง|Citation

พิมพ์สุดา เพชรเทวี และ พิมพ์ปรียา เลากลาง. (2564). น้ำยาบ้วนปากสมุนไพรกระชาย ฟ้าทะลายโจร. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Petchthewe P., Laoklang P. (2021). Lesser Galanga & Paniculate mouthwash. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Liberal Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

คนส่วนใหญ่หันมาให้ความสำคัญกับบุคลิกภาพมากขึ้น รวมถึงการดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญและจัดทำโครงงานเรื่องน้ำยาบ้วนปากสมุนไพรกระชาย ฟ้าทะลายโจร โดยวัตถุประสงค์คือ1) เพื่อศึกษาการจัดทำน้ำยาบ้วนปากสมุนไพรกระชาย ฟ้าทะลายโจรและ 2) เพื่อให้ได้น้ำยาบ้วนปากสมุนไพรกระชาย ฟ้าทะลายโจร เนื่องจากขั้นตอนการทำไม่ซับซ้อนมากนัก และเป็นสูตรปลอดสารเคมีเพราะส่วนผสมทุกอย่างนั้นมาจากธรรมชาติ โดยส่วนผสมที่สำคัญคือฟ้าทะลายโจรมีสรรพคุณลดการสะสมของเชื้อแบคทีเรียในช่องปาก และกระชายมีสารชื่อ   แพนดูราทิน เอ (Pandurtin A) มีฤทธิ์ยับยั้งการเกิดคราบจุลินทรีย์จากเชื้อที่ทำให้เกิดฟันผุ ลดการเกิดโรคปริทันต์ ลดเชื้อราในช่องปาก

จากการทำแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจน้ำยาบ้วนปากสมุนไพรกระชาย ฟ้าทะลายโจร พบผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 30 คน  มีความพึงพอใจด้านกลิ่นมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 รองลงมาด้านราคา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 และด้านรสชาติมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 เรียงตามลำดับ และโครงงานเรื่อง น้ำยาบ้วนปากสมุนไพรกระชาย ฟ้าทะลายโจร มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 3.86 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.23

คำสำคัญ: น้ำยาบ้วนปาก, สมุนไพร, ไร้สารเคมี


Abstract

Most people focus more on personality, including oral and dental health care, The student saw the importance and prepared a project on Lesser Galange & paniculate mouthwash. The objectives were:1) to study the preparation of Lesser Galange & paniculate mouthwash;and 2) to get a mouthwash of herbs Lesser Galange & paniculate, The process of making it is not very complicated, and it’s a chemical-free formula because every ingredient is naturally derived. The key ingredient, lesser galange has properties to reduce the accumulation of bacteria in the mouth and paniculate contains a substance named Panduratin A (Pandurtin A) which has the effect of inhibiting plaque from bacteria that causes tooth decay, reduces the incidence of periodontal disease andreduces oral thrush.

From a satisfaction assessment questionnaire from 30 internal employees, it was found that the highest satisfaction had a mean of 4.00 and a standard deviation of 0.28, namely the subject of smell, followed by satisfaction in terms of price, taste, packaging, quality and color respectively. The project Lesser Galange & Paniculate Mouthwash had a very good level of satisfaction with an overall mean of 3.86 and a standard deviation of 0.23.

Keywords:  Mouthwash, Herbal, Chemical free.


น้ำยาบ้วนปากสมุนไพรกระชาย ฟ้าทะลายโจร | Lesser Galanga & Paniculate Mouthwash

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 428
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print