การออกเอกสารผ่านระบบ ERP (Enterprise Resource Planning)

Last modified: January 22, 2023
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การออกเอกสารผ่านระบบ ERP (Enterprise Resource Planning)
Make the Issue Invoices with ERP (Enterprise Resource Planning)
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาววรัณญา  สุพรรณ์
Ms. Waranya Suphan
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ชายศักดิ์ หลายรัตนกุล
Mr. Chaisak Lairatanakul
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2564
3/2021

การอ้างอิง|Citation

วรัณญา สุพรรณ์. (2564). การออกเอกสารผ่านระบบ ERP (Enterprise Resource Planning). (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.

Suphan W. (2021). Make the issue invoices with ERP (Enterprise Resource Planning). (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Business Administration, Siam University.


บทคัดย่อ

ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ อ้อมน้อย เป็นร้านผลิตและจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียนทุกประเภท รวมทั้งเครื่องแบบลูกเสือ เครื่องแบบอนุกาชาด และยังผลิตธงชาติและธงรูปแบบอื่นๆ ซึ่งเป็นที่ต้องการของโรงเรียนและหน่วยงานราชการ จากการที่ได้เข้ามามีส่วนรับผิดชอบในหน่วยงานครั้งนี้ทางผู้จัดทำได้ปฏิบัติสหกิจศึกษา สาขาบัญชี   ได้เข้าปฏิบัติงานโดยมีหน้าที่หลักเกี่ยวกับการออกเอกสารใบแจ้งหนี้ การออกเอกสารใบส่งของ การออกเอกสารกำกับภาษี รับโอนสินค้าและเบิกสินค้า  ผ่านระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) เนื่องจาก ผู้จัดทำได้ปฏิบัติงานและยังไม่มีประสบการณ์มาก่อน จึงพบปัญหาและอุปสรรคต่างๆในช่วงแรก ทำให้ได้ทราบถึงกระบวนการทำงานและรายละเอียดการจัดทำเอกสารในหลายขั้นตอน ผู้จัดทำจึงได้จัดทำโครงงานขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์ในด้านวิชาการสำหรับนักศึกษาสหกิจในรุ่นถัดไปได้ทราบถึงกระบวนการทำงานเอกสารที่เป็นระบบ ซึ่งมีความสำคัญในการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก

คำสำคัญ: การออกใบแจ้งหนี้หรือใบส่งของ, การออกใบกำกับภาษี, รับโอนสินค้า, ใบเบิกสินค้า 


Abstract

Suksapan Omnoi is a manufacture and distributors of all type of school uniforms including scout uniforms and red cross uniforms. They also manufacture national flags and other items required by schools and government agencies. From training at this agency, the student worked in accounting. The duty included issuing invoice, issuing tax invoices, deliver goods, and good disbursement with ERP (Enterprise Resource Planning). The student had no experience and various problems and obstacles were encountered in the early stages. The student learned the work process and details of documenting in several steps and prepared a project to be useful in academics for students in the next generation to know the process of work in a systematic document, which is very important in business operation.

Keywords:  delivery notes, issue tax invoices, goods transfer, issue requisition.


การออกเอกสารผ่านระบบ ERP (Enterprise Resource Planning)|  Make the Issue Invoices with ERP (Enterprise Resource Planning)

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 142
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code