การจัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขายด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป express

Last modified: January 22, 2023
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การจัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขายด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป express
Input tax – Output tax by Express Accounting Software
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวรัตติกาล ลำพึง
Ms. Rattikan Lampung
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์เบญจมาศ ปานชัย
Ms. Benchamat Panchai
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2564
3/2021

การอ้างอิง|Citation

รัตติกาล ลำพึง. (2564). การจัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขายด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป express. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.

Lampung R. (2021). Input tax – Output tax by Express accounting software. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Business Administration, Siam University.


บทคัดย่อ

บริษัท สำนักงานบัญชีและกฎหมาย “เพื่อน” จำกัด ให้บริการด้านบัญชีและภาษีอากรครบวงจร ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษาบัญชีและภาษีอากร รวมทั้งการบริการงานด้านประกันสังคม จากการดำเนินงานของบริษัท  บริษัทได้นำโปรแกรมสำเร็จรูป Express  มาใช้ในการดำเนินงาน ซึ่งเป็นโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่มีความสะดวก และเรียบง่ายต่อการบันทึกข้อมูล และจากการปฏิบัติโครงการ   สหกิจที่บริษัท ผู้จัดมีความสนใจเกี่ยวกับการจัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย เนื่องจากป็นงานที่ได้รับมอบหมายมากที่สุด

โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางและคู่มือในการจัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขายด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Express ซึ่งโครงงานนี้ทำให้ผู้จัดทำได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขายด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Express และมีทักษะในการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป Express ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำสำคัญ: ภาษีซื้อ, ภาษีขาย, โปรแกรมสำเร็จรูป Express


Abstract

Friend Accountant & Law Office Co.,Ltd. provides comprehensive accounting and tax services, auditing, accounting, tax advisory, and social security services. The company uses Express Accounting Software and the accounting program is convenient and it is simple to save data. The author was interested regarding the preparation of input and output tax reports because they are the most assigned.

This project created a guide for input and output tax through Express Accounting Software. It allowed the author to gain knowledge and understanding about the tax reporting process, and taught the skills to use the Express Accounting Software that can be effectively applied in the future.

Keywords:  input tax, output tax, Express accounting software.


การจัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขายด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป express | Input tax – Output tax by Express Accounting Software  

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 361
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code