วิจัยความพึงพอใจของนักฟุตบอลที่มีต่อการใช้บริการของสนามฟุตบอลซีเค สเตเดียม ปี 2561

Last modified: July 20, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
วิจัยความพึงพอใจของนักฟุตบอลที่มีต่อการใช้บริการของสนามฟุตบอลซีเค สเตเดียม ปี 2561
The Satisfaction Analysis at Football CK Stadium 2018
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวหัทยา ประวัติโต, นายศุภมงคล  พรวสุรัตน์, นายกิตติโชค กรพิทักษ์
Miss.Hattaya  Prawatto, Mr.Suphamongkhon  Ponvasurat, Mr.Kittichok  Konpituk
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ปวรรศ จันทร์เพ็ญ
Mr.Pawat  Chanpen
ระดับการศึกษา:
Degree:
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
Bachelor of Arts (Communication Arts)
ภาควิชา:
Major:
การโฆษณา
Advertising
คณะ:
Faculty:
นิเทศศาสตร์
Communication Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

หัทยา ประวัติโต, ศุภมงคล พรวสุรัตน์, กิตติโชค กรพิทักษ์. (2560). วิจัยความพึงพอใจของนักฟุตบอลที่มีต่อการใช้บริการของสนามฟุตบอลซีเค สเตเดียม ปี 2561. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Prawatto H., Ponvasurat S., Konpituk K. (2017). The Satisfaction Analysis at Football CK Stadium 2018. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Communication Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเรื่อง“วิจัยความพึงพอใจของนักฟุตบอลที่มีต่อการใช้บริการของสนามฟุตบอลซีเค สเตเดียม ปี 2561” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจและความต้องการของนักฟุตบอลที่มีผลต่อการใช้บริการ เพื่อนำข้อมูลมาในการพัฒนาแก้ไขและปรับปรุง การวิจัยครั้งนี้จะนำข้อมูล ความคิดเห็นของนักฟุตบอลในด้านความพึงพอใจความต้องการที่มีต่อการบริการ เพื่อทราบ ถึงปัญหาและเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป

บริษัท ซีเค แอนด์ มาตฤณ กรุ๊ป จำกัด ประกอบธุรกิจด้านการให้เช่าสนามฟุตบอล  ฟุตซอล และมีการให้บิการถ่ายทอดสดการแข่งขัน การถ่ายภาพนิ่ง

คณะผู้จัดทำได้รับมอบหมายให้ทำการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย และใช้กลุ่มเป็นตัวอย่างคือ นักฟุตบอลที่เข้ามาบริการในสนาม จำนวน 200ชุด

ผลวิจัยพบว่านักฟุตบอลมีความพึงพอใจ คุณภาพของการให้บริการ อยู่ในระดับพึงพอใจมาก แต่นักฟุตบอล พึงพอใจในด้านค่าบริการต่ำที่สุด เพราะนักฟุตบอลส่วนใหญ่ที่เข้ามาใช้ บริการเป็น นักเรียน/นักศึกษา และมีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท ผลวิจัยที่ได้นี้สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางประกอบ การพัฒนาแก้ไขปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้นไป

คำสำคัญ : ความพึงพอใจ / ไม่พึงพอใจ / ความคิดเห็น


Abstract

This report conducts “The Satisfaction Analysis at Football CK Stadium 2018”. This is the evaluation by the service users, with the objectives to study the level of satisfaction of customers who use the soccer field services field services and evaluate customers’ feedback for service improvement. This study collected information, comments and feedbacks from the customers who used the soccer field services. CK and Mathrun Group Company Ltd., operates the rental service of the soccer field, futsal, soccer competition, video recording, and still photography. The student decided to do a qualitative research by using 200 questionnaires to collect data from service users.

The study found that service quality obtained the most satisfaction level, but most customers were dissatisfied with the rental fee, as most of them are students with having an average income lower than 10,000 BHT/month. The results based on the feedbacks of customers will be used as guidance for service development in the future.

Keywords: satisfaction, dissatisfaction, feedbacks.


วิจัยความพึงพอใจของนักฟุตบอลที่มีต่อการใช้บริการของสนามฟุตบอลซีเค สเตเดียม ปี 2561 The Satisfaction Analysis at Football CK Stadium 2018

Faculty of Communication Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 589
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code
Recent articles