การวางแผนและการผลิตสื่อโฆษณาของบริษัท ออลแมชมีเดียแอนด์เวอไทซิ่ง จำกัด

Last modified: June 4, 2019
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การวางแผนและการผลิตสื่อโฆษณาของบริษัท ออลแมชมีเดียแอนด์เวอไทซิ่ง จำกัด
Media Planning Producing  Advertising Media of All Match Media And Advertising co.,ltd
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นาย อิทธิลักษณ์ ตัณฑะพงษ์   5804600060
Mr.Ittiluk Tantapong
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์สมเกียรติ  ศรีเพ็ชร
Mr.Somkiat Sriphech
ระดับการศึกษา:
Degree:
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
Bachelor of Arts (Communication Arts)
ภาควิชา:
Major:
การโฆษณา
Advertising
คณะ:
Faculty:
นิเทศศาสตร์
Communication Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

อิทธิลักษณ์ ตัณฑะพงษ์. (2560). การวางแผนและการผลิตสื่อโฆษณาของบริษัท ออลแมชมีเดียแอนด์เวอไทซิ่ง จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

 


บทคัดย่อ

รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเรื่อง “การวางแผนและการผลิตสื่อโฆษณาของบริษัทออลแมชมีเดียแอนด์เวอไทซิ่งจำกัด’’โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
(1.) เพื่อศึกษาขั้นตอนการทำงานของฝ่ายสื่อสารการตลาด
(2.) เพื่อศึกษาการวางแผนการใช้สื่อโฆษณาและศึกษาการผลิตสื่อโฆษณาของบริษัท ออลแมชมีเดียแอนด์แอดเวอไทซิง จำกัด
ผลจากการปฏิบัติงานพบว่า ในการวางแผนสื่อโฆษณาต้องเริ่มจากการวิเคราะห์ข้อมูลของสินค้าหรือบริการของลูกค้า โดยต้องวางแผนให้สื่อโฆษณาสอดคล้องกับสินค้าหรือบริการนั้น ๆ ในส่วนของการผลิตสื่อต้องทราบรายละเอียดเกี่ยวกับงาน โดยการออกแบบงานต่างๆต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบให้มีความสวยงามและตรงกับความต้องการของลูกค้า โดยจะผ่านการแก้ไขจนลูกค้าเกิดตวามพึงพอใจถึงจะสั่งผลิตสื่อเพื่อนำมาใช้งานจริง
จากการที่ผู้ศึกษาได้ปฏิบัติงาน ทำให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในการทำงานเพิ่มมากขึ้น และเกิดการพัฒนาทักษะ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการทำงานต่อไปในอนาคต

คำสำคัญ: การวางแผนสื่อโฆษณา, การใช้สี่อโฆษณา, การผลิตสื่อโฆษณา


Abstract

The cooperative report focuses on the planning and investigation of planning and advertising production of All Mass Media and Company Ltd. It has the objectives to study the working process of marking communication team and learn the planning process for advertising production of this company. The findings indicated the planning process began with product research and customer services. Then the proper advertising media will be matches with the particular kind of product and customer’s needs. In conclusion, the advertising production must be approved by the customer before performing a production as the end of this project student can learn more about the working process of this and have more skills for future career in this industry.

Keywords: Planning, Advertising, Production.


การวางแผนและการผลิตสื่อโฆษณาของบริษัท ออลแมชมีเดียแอนด์เวอไทซิ่ง จำกัด
Media Planning Producing  Advertising Media of All Match Media And Advertising co.,ltd 

Faculty of Communication Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 423
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code
Recent articles