การออกเเบบสื่อโฆษณาของแบรนด์ Seagate ของบริษัท ซิกซ์ดีกรี ฟิวชั่น จำกัด พ.ศ.2561

Last modified: June 23, 2019
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การออกเเบบสื่อโฆษณาของแบรนด์ Seagate ของบริษัท ซิกซ์ดีกรี ฟิวชั่น จำกัด พ.ศ.2561
The artwork designs for advertising at Sixdegree fusion company Ltd
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นาย จิรโรจน์ เกตุคง
Mr.Jiraroj Ketkhong
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์
Mr.Ekkasit Auychaiwat
ระดับการศึกษา:
Degree:
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
Bachelor of Arts (Communication Arts)
ภาควิชา:
Major:
การโฆษณา
Advertising
คณะ:
Faculty:
นิเทศศาสตร์
Communication Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

จิรโรจน์ เกตุคง. (2560). การออกเเบบสื่อโฆษณาของแบรนด์ Seagate ของบริษัท ซิกซ์ดีกรี ฟิวชั่น จำกัด พ.ศ.2561. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

 


บทคัดย่อ

รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเรื่อง การออกเเบบ Artwork เพื่อใช้ในการโฆษณา ของ “บริษัท ซิกซ์ดีกรี ฟิวชั่น จำกัด” มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อศึกษากระบวนการทำงานของตำแหน่ง กราฟิกดีไซน์ 2. เพื่อศึกษาการกระบวนออกแบบ Artwork เพื่อใช้ในการโฆษณา โดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop Adobe Illustrator ในการแก้ไขปรับปรุงชิ้นงาน

บริษัท ซิกซ์ดีกรี ฟิวชั่น จำกัด เป็นบริษัทโฆษณา Agency ทำเกี่ยวกับ Event – Marketing Activityให้กับ Seagate , vmware ผู้จัดทำได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ช่วย กราฟิกดีไซน์ มีหน้าที่ช่วยแก้ไขโฆษณา และผลิตโฆษณาเพื่อเผยแพร่ทาง โซเชียลมีเดีย เป็นต้น ผลจากการศึกษาได้รับประโยชน์และประสบการดังนี้ 1. ได้เรียนรู้ทักษะการทำงานจริงกับบุคคลที่อยู่ในตำแหน่ง กราฟิกดีไซน์ ที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตงาน Artwork 2. ได้เรียนรู้ทักษะในการแก้ไขงาน
ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 16 สัปดาห์นี้ นอกจากจะได้รับประสบการณ์ในการทํางานด้านวิชาชีพยังได้ความรู้เพิ่มเติมนอกจากสิ่งที่เรียนมา และพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานตามสภาพจริง และยังได้ความรู้จากการทำงานในสถานประกอบการ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนก้าวเข้าสู่การทำงานอย่างมืออาชีพต่อ

 

คำสำคัญ: สื่อโฆษณา, การออกแบบ


Abstract

This study investigates the Artwork Designs for Advertising at Six degree fusion company Ltd. It has objectives to study the functions of graphic designer and investigate the working process for advertising by uses of the Adobe Photoshop and Adobe Illustrator programs. The student was assigned to work as graphic designer assistant taking care of editing and producing media broadcasted on social media. Upon the completion of this project the student had more skill on artwork production and editing. All is very helpful for future career development.

 

Keywords:  media, Design advertising.


การออกเเบบสื่อโฆษณาของแบรนด์ Seagate ของบริษัท ซิกซ์ดีกรี ฟิวชั่น จำกัด พ.ศ.2561 / The artwork designs for advertising at Sixdegree fusion company Ltd

Faculty of Communication Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 306
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code
Recent articles