แบบจำลองฟาร์มปลากะพงขาวอัจฉริยะ

Last modified: September 21, 2021
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อปริญญานิพนธ์:
Project Title:
แบบจำลองฟาร์มปลากะพงขาวอัจฉริยะ
Model of Smart Asian Seabass Farm
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายวงศกร มารยาท 6103200007, นายยศณิรัญ สาคร 6103200011
Mr. Wongsakon Marayat 6103200007, Mr. Yosnirun Sakorn 6103200011
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ  นาราษฎร์
Asst. Prof. Dr. Yongyuth   Naras
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2563
3/2020

การอ้างอิง/citation

วงศกร มารยาท และ ยศณิรัญ สาคร . (2563). แบบจำลองฟาร์มปลากะพงขาวอัจฉริยะ. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Marayat W. & Sakorn Y. (2020). Model of smart Asian seabass farm. (Project). Bangkok: Faculty of Engineering, Siam University.


บทคัดย่อ

โครงงานนี้นำเสนอแบบจำลองฟาร์มปลากะพงขาวอัจฉริยะที่ใช้ระบบน้ำหมุนเวียนในบ่อซีเมนต์ การเลี้ยงปลาที่ใช้ระบบน้ำหมุนเวียนเป็นวิธีการเลี้ยงปลาที่นำน้ำหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่  เพื่อประหยัดน้ำ และลดผลกระทบจากการปล่อยน้ำเสียลงสู่สิ่งแวดล้อม ระบบการเพาะเลี้ยงปลาแบบนี้สามารถทำได้ตลอดทั้งปี ถึงแม้จะขาดแคลนแหล่งน้ำก็ตาม ตัวแปรที่แสดงถึงคุณภาพของน้ำ ได้แก่ อุณหภูมิของน้ำ,  ค่า pH ของน้ำ  ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ และระดับน้ำ เหล่านี้ถูกควบคุมให้มีความเหมาะสมในการเลี้ยงปลา การวัดและแสดงผลค่า pH ของน้ำ การทำงานของปั๊มน้ำเข้าบ่อ ปั๊มน้ำเข้าระบบกรอง ปั๊มเติมออกซิเจน และหลอดไฟยูวีสำหรับฆ่าเชื้อทั้งหมดนี้ถูกควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Mega 2560  ผลการทดสอบได้แสดงให้เห็นว่าระบบนี้สามารถทำงานได้เป็นอย่างดี

คำสำคัญ: ปลากะพงขาว, ฟาร์มอัจฉริยะ, บอร์ดอาร์ดูโน่, ระบบน้ำหมุนเวียน


Abstract

This project presented a model of a smart Asian Seabass farm using recirculating water system in cement ponds. The fish farming using recirculating water system was a method of fish cultivation by reusing the circulating water.  This system saved the water and reduced aquaculture waste water flow to the environment.  This fish culture system could operate in all periods of time although it lack of water places. Water quality parameters such as temperature, levels of pH,  dissolved oxygen and water level were  regulated to be suitable for the fish farming. Measuring and displaying the pH of the water in the pond, the operation of  water pumps, filter pumps, oxygen pumps and UV lamp for disinfection were controlled by using microcontroller Arduino Mega 2560. The test results suggest that the system could work very well.

Keywords:  Asian Seabass,  Smart  Farm,  Aarduino Board, Circulating Water System.


แบบจำลองฟาร์มปลากะพงขาวอัจฉริยะ|Model of Smart Asian Seabass Farm

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1149
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print