การออกแบบและสร้างเครื่องประจุแบตเตอรี่อย่างรวดเร็วด้วยการหยอดเหรียญควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์

Last modified: September 30, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อปริญญานิพนธ์:
Project Title:
การออกแบบและสร้างเครื่องประจุแบตเตอรี่อย่างรวดเร็วด้วยการหยอดเหรียญควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์
Design and Construction of Fast Battery Charger with Coin Sensor Controlled by Microcontroller
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายปาณัสม์ ยั่งยืนสุข, นายพงศธร แก้วกระแสสินธ์, นายชัชพล พิมพ์ใหม่
Mr. Panut Youngyeansuk 6103200009, Mr. Pongsatorn keawkarsensin 6103200013, Mr. Chatchaphon Phimmai 6103200014
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวยพจน์ ศุภบวรเสถียร
Asst. Prof. Vyapote Supabowornsathian
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2563
3/2020

การอ้างอิง/Citation

ปาณัสม์ ยั่งยืนสุข, พงศธร แก้วกระแสสินธ์ และ ชัชพล พิมพ์ใหม่. (2563). การออกแบบและสร้างเครื่องประจุแบตเตอรี่อย่างรวดเร็วด้วยการหยอดเหรียญควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Youngyeansuk P., Keawkarsensin P. & Phimmai C. (2020). Design and construction of fast battery charger with coin sensor controlled by microcontroller. (Project). Bangkok: Faculty of Engineering, Siam University.


บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์นี้นำเสนอ การออกเบบและสร้างเครื่องประจุแบตเตอรี่อย่างรวดเร็วด้วยการหยอดเหรียญควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยการประจุแบดเตอรี่ใช้แหล่งจ่ายกระแสคงที่ ทำให้การประจุแบตเตอรี่เป็นไปอย่างรวดเร็ว และสามารถกำหนดเวลาในการประจุแบตเตอรี่ได้ ทำให้เกิดความปลอดภัย เริ่มการทำงานด้วยการหยอดเหรียญ เลือกค่ากระแสคงที่ของการประจุแบตเตอรี่ได้ 4 ค่า คือ 2, 3, 4 และ 5 แอมป์ เวลาในการประจุแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับการหยอดเหรียญ (10 นาที/10 บาท) แสดงผลเวลาในการประจุด้วยตัวแสดงผล ส่วนการทำงานทั้งหมดถูกควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ เครื่องประจุแบตเตอรี่ที่นำเสนอได้ถูกสร้างขึ้นและทำการทดสอบหาค่าผิดพลาดของเวลาและกระแสประจุ ผลการทดสอบเวลาในการประจุไม่มีค่าผิดพลาด ส่วนกระแสประจุมีค่าผิดพลาดไม่เกิน + 50 มิลลิแอมป์ แสดงให้เห็นถึงการทำงานที่น่าพอใจของเครื่องนี้

คำสำคัญ: เครื่องประจุแบตเตอรี่อย่างรวดเร็ว, ไมโครคอนโทรลเลอร์, แหล่งจ่ายกระแสคงที่


Abstract

This thesis presented the design and construction of a fast battery charger with coin sensor,controlled by a microcontroller. A constant current source was used pid charging and the system could set time slots for safe charging. I tery charger was started by coin sensor. The settings of the constaent were 2, 3, 4 and 5 A. The time of charging was according to coin Min/ 10 Baht) and displayed by 7 segment displays. All operations were controlled by a microcontroller. The fast battery charger was constructed and tested the errors of time and charging. The time for charging had no errors and the charging had errors between + 50 mA. The units performance demonstrated to be satisfactory.

Keywords:  Fast Battery Charger, Microcontroller,Constant Current Source.


การออกแบบและสร้างเครื่องประจุแบตเตอรี่อย่างรวดเร็วด้วยการหยอดเหรียญควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ | Design and Construction of Fast Battery Charger with Coin Sensor Controlled by Microcontroller  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1395
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print