การออกแบบโมชันกราฟิกเพื่อให้ความรู้และแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่อง โรคจิต

Last modified: June 16, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อปริญญานิพนธ์:
Project Title:
การออกแบบโมชันกราฟิกเพื่อให้ความรู้และแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่อง โรคจิต
Motion graphics to provide knowledge and solutions to problems related to schizophrcnia
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายเฉลิมพล คชนิล
Chalocmphon Candidates
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์อรรถเศรษฐ์ ปรีดากรณ์
Mr. Auttasead Prccdakom
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
แอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์
Animation and Creative Media
คณะ:
Faculty:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2561
2018

การอ้างอิง/citation

เฉลิมพล คชนิล. (2561). การออกแบบโมชันกราฟิกเพื่อให้ความรู้และแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่อง โรคจิต. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ในกรสร้งโมชันกราฟิกที่กี่ยวกับเรื่อง โรคจิตภท ผู้จัดทำไจัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ให้ผู้ที่ป้วยป็นไรคจิดคทหรือผู้ที่มีบุคคลไกตัวที่ปัวยป็นโรคจิดทได้เล็งเห็นถึงปัญหาและอาการต่งๆของโรคจิตภทที่จะงผลเสียในภายหลังและได้รู้จักวิธีรักษาโรคอย่างถูกวิธี จลนิพนธ์นี้ออกแบบโดยการสร้งตัวละครด้วยโปรแกรม Adobe 1lนะtrtor ทำภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Adobe Afer Efect ตัดต่อเสียงด้วยโปรแกรม Adobe Premie Pro ในการพัฒนาผลการดำเนินจุลนิพนธ์นี้พบว่า ผู้ที่ปวยเป็นโรคจิดภทต้องการการดูแลเอาใจใส่จากคนรอบข้งหรือครอบครัวเป็นอย่างมาก เพื่อผู้ที่ป้วยจะได้มีกำลังใจก้วข้มผ่านเรื่องราวร้ยๆไปได้และสามารถกลับมาอยู่ในครอบครัวที่พวกขารักและมีที่ยืนในสังคม อย่างมีคุณคำและมีความหมายอีกครั้ง

คำสำคัญ:กราฟิก, โมชัน, โรคจิตเภท


Abstract

Objectives for crcating motion graphics about schizophrcnia are for paticnts, or people who know them, wll see the problems and symptoms of schizophrenia that have bad results, and Know how to cure it conrectly. This motion graphic is designed by creating a character with Adobe lllustrator software, making animations with Adobe After Efect, cditing audio with Adobe Premier Pro. In developing the results of this, people with schizophrenia need to be taken care of by people around them or their families, so that they will have the cncouragement to go through bad times, be able to retum to the family, and also live in society with value and meaning again.

Keywords: Graphie, Motion, Schizophrenia.


การออกแบบโมชันกราฟิกเพื่อให้ความรู้และแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่อง โรคจิต | Motion graphics to provide knowledge and solutions to problems related to schizophrcnia

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Information Technology, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 948
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code