เน็ตเวิร์คมอนิเตอร์ริงภายใน บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด

Last modified: July 26, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
เน็ตเวิร์คมอนิเตอร์ริงภายใน บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด
Network Monitoring of  Nipa Technology Co.,Ltd
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายยศพล พงศ์มี
Mr. Yodsaphon Pongme
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์สุเทพ ทัพธวัช
Mr. Suthep Thepthawath
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2558
3/2015

การอ้างอิง/citation

ยศพล พงศ์มี. (2558). เน็ตเวิร์คมอนิเตอร์ริงภายใน บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

โครงงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบเน็ตเวิร์คมอนิเตอร์ริงของแซบบิกภายในของบริษัทนิภา เทคโนโลยี จำกัด โดยเน็ตเวิร์คมอนิเตอร์ของแซบบิก สามารถรับทราบถึงปัญหาก่อนที่จะมีปัญหาเกิดขึ้นซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุด  เพื่อที่จะได้เร่งดำเนินการแก้ไข ก่อนที่จะเกิดความเสียหายไปยังผู้รับบริการจนไม่สามารถใช้งานได้ หรือมีความล่าช้าต่อการใช้งานอินเตอร์เน็ต ทั้งนี้เน็ตเวิร์คมอนิเตอร์ริงของแซบบิก จึงมีความสามารถในด้านการตรวจสอบข้อมูล ที่มีความยืดหยุ่นสูง ซึ่งทำให้เน็ตเวิร์คมอนิเตอร์ริงของแซบบิก มีลักษณะเป็นเว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application) เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานและสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบ

คำสำคัญ: เน็ตเวิร์คมอนิเตอร์ริง, แซบบิก, แอพพลิเคชั่น


Abstract

This project aims to develop zabbix network monitoring Nipa Company Limited network monitoring Be aware issue before issue occurrence or perception In Which the problem occurs or to recognize the problem immediately problems occur Which is the most important In order to accelerate the corrected Before it causes damage to the recipient’s service That are not available or there is a delay on the Internet. Including this zabbix network monitor ring so there is the ability to monitor data the net time seconds mark monitor the web with the application (Web Application) to be easy to use and convenient, quick in check. (Web Application)

Keywords:  Network monitoring, ZABBIX, Application.


น็ตเวิร์คมอนิเตอร์ริงภายใน บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด / Network Monitoring of  Nipa Technology Co.,Ltd

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Related:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 92
Previous: การออกแบบระบบจัดการคลังอุปกรณ์ผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น รุ่นที่ 2
Next: ระบบตรวจจับรถยนต์ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรผ่านเครือข่ายกล้องซีซีทีวี