การออกแบบระบบจัดการคลังอุปกรณ์ผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น รุ่นที่ 2

Last modified: August 18, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การออกแบบระบบจัดการคลังอุปกรณ์ผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น รุ่นที่ 2
Design IT Warehouse Management via Web Application Version 2
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาว ธนวรรณ น้ำลึก, นาย ธนศร พูลกิจวัฒนา, นางสาว อรอุมา เดชปก  
Miss. Thanawan NumLoung, Mr. Thanasorn Poonkijwatthana, Miss. Aonuma Dethphonk
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ตะวัน ภูรัต
Mr. Thawan Poorath
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2558
3/2015

การอ้างอิง/citation

ธนวรรณ น้ำลึก, ธนศร พูลกิจวัฒนา และ อรอุมา เดชปก. (2558). การออกแบบระบบจัดการคลังอุปกรณ์ผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น รุ่นที่ 2. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

จากการศึกษาระบบจัดการคลังอุปกรณ์เวอร์ชั่นเดิมพบว่าแอพพลิเคชั่นสามารถจัดเก็บข้อมูลอุปกรณ์ จัดเก็บข้อมูลผู้เบิก – คืนอุปกรณ์ จัดเก็บประวัติการใช้งานอุปกรณ์ ทำการสืบค้นข้อมูลอุปกรณ์ที่มีอยู่ภายในระบบได้ สามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูล เช่น แก้ไขข้อมูลอุปกรณ์ อัพเดทข้อมูลอุปกรณ์ อัพเดทสถานะอุปกรณ์ และลบข้อมูลอุปกรณ์ที่มีอยู่ในระบบได้ แต่ในระหว่างที่คณะผู้จัดทำได้ปฏิบัติงานอยู่นั้นพบว่ามีอุปกรณ์บ้างชิ้นที่ชำรุดเสียหายเมื่อนำอุปกรณ์ไปมอบให้กับพนักงานจึงเกิดความขัดข้องในการทำงานของพนักงานผู้นั้น เมื่อการทำงานขัดข้องจึงส่งผลเสียต่อบริษัทเพราะการทำงานล่าช้า ด้วยเหตุนี้ สถานประกอบการจึงต้องการเพิ่มในส่วนของการจัดการอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย และตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ที่ชำรุด คณะผู้จัดทำจึงได้ทำระบบจัดการคลังอุปกรณ์รุ่นที่ 2 โดยพัฒนาให้มีการจัดการข้อมูลอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหายได้

คำสำคัญ: ระบบจัดการคลังอุปกรณ์ รุ่นที่ 2, จัดการข้อมูลอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย


Abstract

The purpose of this development was caused by studying the device inventory managing system according to an old version system of Business system department, Diethelm Travel (Thailand) Ltd. The results of the study were as follows: 1) Application be able to record any device information. 2) Application be able to record any ordered and returner all of device. 3) Application be able to record any usage device history. 4) User is able to search any device information on the application. 5) User is able to amend any information such as device information detail, updating device information, updating status of device and erasing device information.

According to the results of the study above, the company require the additional part of managing damaged device and status of damaged device on the application. Hence, the device inventory managing system (version2) is developed for completely support this function.

Keywords:  The device inventory managing system (version2), managing damaged device.


การออกแบบระบบจัดการคลังอุปกรณ์ผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น รุ่นที่ 2 / Design IT Warehouse Management via Web Application Version 2   

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 182
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print