ระบบตรวจจับรถยนต์ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรผ่านเครือข่ายกล้องซีซีทีวี

Last modified: July 26, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ระบบตรวจจับรถยนต์ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรผ่านเครือข่ายกล้องซีซีทีวี
Traffic Light Violation Detected by CCTV Network
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายมกุฎทวิ ฉัตรเจริญวัยวุฒิ
Mr. Makuththavi Chatchareonvaivuth
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์สุเทพ ทัพธวัช
Mr. Suthep Thepthawath
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2558
3/2015

การอ้างอิง/citation

มกุฎทวิ ฉัตรเจริญวัยวุฒิ. (2558). ระบบตรวจจับรถยนต์ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรผ่านเครือข่ายกล้องซีซีทีวี. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

        กองบังคับการตำรวจจราจรมีการใช้ระบบตรวจจับรถยนต์ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรที่ใช้ในการจับรถยนต์ที่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร ระบบจะบันทึกภาพด้วยระบบการบันทึกภาพด้วยเครือข่ายและใช้คนในการแยกภาพในขณะที่กระทำความผิดทำให้ไม่สามารถจับภาพขณะที่กระทำความผิดได้อย่างชัดเจน เกิดความผิดพลาดและการตกหล่นของภาพที่ตรวจสอบ

จากปัญหาดังกล่าว บริษัท จักรวาล คอมมิวนิเคชั่น ซิสเท็ม จำกัด ที่ได้ประมูลโครงการมา จึงได้มีการออกแบบระบบเครือข่าย และติดตั้งกล้องตามแยกต่างๆ เป็นจำนวน 28 แยก โดยศึกษาระบบเครือข่ายจากระบบงานเดิมของบริษัทและทำการปรึกษาพนักงานที่ปรึกษาเพื่อนำมาออกแบบระบบของงาน ระบบตรวจจับรถยนต์ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรจะทำการตรวจจับรถที่ขับฝ่าสัญญาณไฟจราจรและเก็บภาพก่อนกระทำความผิด ขณะกระทำความผิด และป้ายทะเบียนรถยนต์ของผู้กระทำความผิด เพื่อออกใบสั่งและส่งให้แก่ผู้กระทำความผิด จากผลการทดลองพบว่าระบบตรวจจับรถยนต์ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรทำงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

คำสำคัญ: ระบบเครือข่าย, เครื่องแม่ข่าย, กล้องวงจรปิด


Abstract

Thai Traffic Police use Red Light Camera to caught cars violating traffic light. The systems is recording with network video recorder and use people check traffic light violation. The systems cannot capture traffic light violation clearly and made error of traffic light violation picture.

From the issue. Universal Communication Systems Co., Ltd. has bid for project. I have to design the network and install cameras on each of the 28 junctions. By I studied network system from the company’s legacy systems and I consulted the staff advisory for design system. The project detect a car driving through the traffic lights. Capture before traffic light violation. Capture while violation and license plate. Then print Traffic Ticket and sent to the offender. From experiment was found the project works according purpose.

Keywords:  Network, Server, CCTV.


  ระบบตรวจจับรถยนต์ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรผ่านเครือข่ายกล้องซีซีทีวี / Traffic Light Violation Detected by CCTV Network   

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Related:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 144
Previous: เน็ตเวิร์คมอนิเตอร์ริงภายใน บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด
Next: ระบบโควตาออนไลน์