ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์ (กรณีศึกษา ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยาม)

Last modified: September 25, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อปริญญานิพนธ์:
Project Title:
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์ (กรณีศึกษา ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยาม)
Online Advisor System (Case Study: Department of Computer Science Siam University)
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นาย ชัชวาลย์  จันทร์กล่ำ 6004800038
Mr. Chatchaval  Chanklam  6004800038
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ธนาภรณ์  รอดชีวิต
Miss Thanaporn Rodcheewit
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
คณะ:
Faculty:
วิทยาศาสตร์
Science
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2563
3/2020

การอ้างอิง/Citation

ชัชวาลย์ จันทร์กล่ำ. (2563). ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์ (กรณีศึกษา ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยาม). (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Chanklam C. (2020). Online advisor system (Case study: Department of Computer Science Siam University). (Project). Bangkok: Faculty of Science, Siam University.


บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์ กรณีศึกษา ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยาม ณ ปัจจุบันการพบปะอาจารย์ที่ปรึกษาระหว่างอาจารย์และนักศึกษาของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีการบันทึกข้อมูล หรือการนัดหมายในการให้คำปรึกษาผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ต่างๆ และเป็นการบันทึกจัดเก็บข้อมูลลงในกระดาษ ทำให้ยากต่อการจัดการข้อมูลต่างๆ ดังนั้นทางผู้จัดทำจึงได้ทำการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์ขึ้น โดยแบ่งการทำงานออกเป็น 3 ส่วนหลัก ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 สำหรับนักศึกษาสามารถสอบถาม แจ้งปัญหา ติดตามผลการเรียน พูดคุยเกี่ยวกับการศึกษาผ่านแชทส่วนตัว การติดต่อนัดหมาย  ทำแบบประเมินความพึงพอใจการให้คำปรึกษา ส่วนที่ 2 สำหรับอาจาร์ย สามารถดูผลการเรียนนักศึกษา นัดหมายนักศึกษา พูดคุยปรึกษาให้คำแนะนำการเรียนผ่านแชทส่วนตัว ประกาศกระดานข่าวสาร ส่วนที่ 3 สำหรับผู้ดูแลระบบ  สามารถแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา เปลี่ยนภาคการศึกษา และจัดการแก้ไขข้อมูลหลักได้  โดยระบบพัฒนาในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชัน ทำงานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ ด้วยภาษา Python (Django) ระบบจัดการฐานข้อมูลด้วย SQLite ด้วยภาษา SQL โดยระบบสามารถช่วย ในการติดตามผลการเรียน และแจ้งปัญหาต่างๆ พูดคุยสอบถาม และช่วยให้สามารถติดตามข่าวสารจากอาจารย์ที่ปรึกษาได้สะดวกและรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

คำสำคัญ: ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา, วิทยาการคอมพิวเตอร์, ที่ปรึกษา


Abstract

The objective of this project was to develop an Online Advisor System for the Department of Computer Science. Meetings with advisors between professors and students’ data is recorded and appointments for consultation and handled the online media channels. It records data on paper which is difficult to manage data. The students developed an online advising system and its functions were divided into 2 main parts: 1) the student can inquire, report a problem, track grades, talk about education, appointment and assessment; 2) the teacher view student results, appointment, give advice about learning and bulletin board; 3) the administrator appointment of advisors and change of semester. The system was developed in the form of a web application that works in a web browser. Python language (Django) was used for  development, and SQLite was used to manage the database. In conclusion, the developed system can track grades, report a problem, inquire and follow the news.

Keywords:  Online Advisor System, computer science, Advisor.


  Online Advisor System (Case Study: Department of Computer Science Siam University)  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม|Faculty of Science, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 920
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print