ระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (กรณีศึกษา ร้านฤทธิ์วิศวภัณฑ์)

Last modified: September 30, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อปริญญานิพนธ์:
Project Title:
ระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (กรณีศึกษา ร้านฤทธิ์วิศวภัณฑ์)
Warehouse Management System (Case Study: Rit Witsawaphan Shop)
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายวุฒิชัย  ปลื้มมาลี  5904800018
Mr. Wuttichai  Plummalee   5904800018
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ธนาภรณ์ รอดชีวิต
Miss Thanaporn Rodcheewit
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
คณะ:
Faculty:
วิทยาศาสตร์
Science
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2563
3/2020

การอ้างอิง/Citation

วุฒิชัย ปลื้มมาลี. (2563). ระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (กรณีศึกษา ร้านฤทธิ์วิศวภัณฑ์). (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Plummalee W. (2020). Warehouse management system (Case study: Rit Witsawaphan Shop). (Project). Bangkok: Faculty of Science, Siam University.


บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้า กรณีศึกษา ร้านฤทธิ์วิศวภัณฑ์ ซึ่งเป็นร้านจำหน่ายเครื่องปรับอากาศขนาดกลาง มีหน้าร้านอยู่ที่จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีลูกค้าเป็นจำนวนมาก โดยในการดำเนินงานในปัจจุบัน เช่น การเก็บข้อมูลพนักงาน ข้อมูลสินค้า การขาย การคำนวณราคาสินค้า ปัจจุบันนี้ยังเป็นการจดบันทึกด้วยมือ ในทางการคำนวนจำนวนสินค้าของแต่ละเดือนต้องนำใบเสร็จมาคำนวนใหม่ ทางร้านจึงมีความต้องการที่จะพัฒนาระบบที่จะนำมาช่วยให้การดำเนินงานสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ดังนั้นผู้จัดทำจึงได้ทำการพัฒนาระบบระบบจัดการคลัง โดยแบ่งการทำงานออกเป็น 2 ส่วนหลัก ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 เจ้าของร้าน สามารถจัดการข้อมูลเครื่องปรับอากาศ ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลรายการขาย ข้อมูลสินค้าเข้า-ออก  และการออกรายงาน ส่วนที่ 2 พนักงาน สามารถเพิ่ม แก้ไข ลบ รายละเอียดต่าง ๆ ของสินค้า และค้นหาข้อมูลสินค้าได้ โดยระบบพัฒนาในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชันทำงานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ ด้วยภาษา PHP ระบบจัดการฐานข้อมูลด้วย My SQL ด้วยภาษา SQLi โดยระบบสามารถช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบจำนวนสินค้า เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของร้าน และช่วยในการคำนวณยอดขายได้อย่างถูกต้อง

คำสำคัญ: เครื่องปรับอากาศ, คลังสินค้า, ร้านฤทธิ์วิศวภัณฑ์


Abstract

The objective of this project was to develop a warehouse management system. Rit Witsawaphan Shop is a medium-sized air conditioner shop in Nonthaburi province with many customers in the current operations, such as collecting employee data, product information, sales, product price calculations nowadays, it is still taking notes by hand.  In the official calculation of the number of products in each month, the receipt must be recalculated. The shop therefore needs to develop a system that will help make the operation more convenient and faster. Therefore, the organizer has developed a system to manage the inventory. The functions were divided into 2 main parts: 1) the Owner can manage air conditioning information, employee information, sales item information, product information, and issuing reports 2) the employees can add, edit, delete product details and search for product information. The system was developed in the form of a web application that works through a web browser. PHP language was used for language development and manage databases with My SQL with SQLi language. In conclusion, the developed system increased convenience and speed in the number of checks and  increased the efficiency of the shop’s work and helped to calculate sales accurately.

Keywords: Air Conditioner, Warehouse, Rit Witsawaphan.


ระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (กรณีศึกษา ร้านฤทธิ์วิศวภัณฑ์) | Warehouse Management System (Case Study: Rit Witsawaphan Shop)  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Science, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 2407
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print