ระบบโมบายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกิจงานปัก (กรณีศึกษา ร้านลายปัก)

Last modified: September 30, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อปริญญานิพนธ์:
Project Title:
ระบบโมบายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกิจงานปัก (กรณีศึกษา ร้านลายปัก)
Mobile Commerce System for an Embroidery Business(Case Study Lai Puk Shop)
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายศิรพงศ์   วิทยาพิทักษ์วงศ์  6004800044, นางสาวพรชิตา   เพื่อนค้า 6004800053
Mr. Sirapong   Wittayapitukwong  6004800044, Miss Pornchita  Phueankha    6004800053
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์จรรยา     แหยมเจริญ
Miss Janya    Yamchareon
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
คณะ:
Faculty:
วิทยาศาสตร์
Science
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2563
3/2020

การอ้างอิง/citation

ศิรพงศ์ วิทยาพิทักษ์วงศ์ และ พรชิตา เพื่อนค้า. (2563). ระบบโมบายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกิจงานปัก (กรณีศึกษา ร้านลายปัก). (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Wittayapitukwong S. & Phueankha P. (2020). Mobile commerce system for an embroidery business (Case Study Lai Puk Shop). (Project). Bangkok: Faculty of Science, Siam University.


บทคัดย่อ

     วัตถุประสงค์ในการจัดทำปริญญานิพนธ์นี้เพื่อพัฒนาระบบโมบายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของร้านลายปัก ซึ่งเป็นผู้ให้บริการรับปักเสื้อด้วยเครื่องจักรคอมพิวเตอร์ เพื่อต้องการเพิ่มช่องทางในการให้บริการ เพิ่มฐานลูกค้า และเพิ่มรายได้ของร้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบันทำให้ไม่มีผู้มาใช้บริการที่ร้าน ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงได้ประยุกต์เทคโนโลยีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบครอสแพลทฟอร์มเข้ามาช่วย โดยพัฒนาเป็นโมบายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รองรับทั้งระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์และไอโอเอส ฟังก์ชันการทำงานของระบบประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 สำหรับร้านลายปักในการบริหารจัดการข้อมูลเสื้อและลายสำหรับปัก รวมถึงสามารถบริหารจัดการคำสั่งซื้อผ่านระบบได้ และส่วนที่ 2 สำหรับลูกค้าในการสั่งปักเสื้อตามลายที่ต้องการ เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบแบบครอสแพลดฟอร์ม ได้แก่ Flutter และภาษา Dart บริหารจัดการฐานข้อมูลด้วย Firebase ซึ่งเป็น NoSQL Database ระบบที่พัฒนาขึ้นมานี้จะทำให้ลูกค้าของร้านลายปักสามารถเข้าถึงบริการของร้านได้จากทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และยังเป็นการสร้างโอกาสในการขยายฐานลูกค้าและเพิ่มรายได้ให้กับร้าน

คำสำคัญ: โมบายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, ธุรกิจปักเสื้อ, ครอสแพลทฟอร์ม


Abstract

The objective of this project was to develop a mobile commerce system for an embroidery shop, Lai Puk Shop, which is a service provider of embroidering with computerized machines. The mobile platform would be a new channel for increasing new customers and increase revenue, especially from the epidemic situation of the COVID-19 virus. There are no customers who come to use the service at the shop. Therefore, our team applied e-commerce technology and cross-platform software development to help develop a mobile e-commerce platform that supports both Android and iOS operating systems. The functionality of the system consisted of two main parts: 1) the embroidery shop to manage the products and pattern information; and 2) customers to order embroidered. The system was developed by using Flutter framework and Dart language, and to manage the database Firebase was used which is a NoSQL Database technology. We expect this system will make a new experience for the customer and increase the revenue.

Keywords:  mobile commerce system, embroidery business, cross platform.


  ระบบโมบายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกิจงานปัก (กรณีศึกษา ร้านลายปัก) | Mobile Commerce System for an Embroidery Business(Case Study Lai Puk Shop)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Science, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 533
Previous: การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยาม
Next: ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์ (กรณีศึกษา ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยาม)
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print