ชุดเมนูพิเศษ: สลัดซอสสับปะรด ไก่ซอสมะละกอ และ วุ้นฝรั่งพริกเกลือ

Last modified: February 2, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ชุดเมนูพิเศษ: สลัดซอสสับปะรด ไก่ซอสมะละกอ และ วุ้นฝรั่งพริกเกลือ
Special Menu Set: Pineapple Dressing Salad, Papaya Cream Sauce with Chicken, Chili Salt and Guava Jelly
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวนรัญญา ยามานนท์, นางสาวสราลี รัตนานนท์, นายวรศักดิ์ สกุลนี
Ms. Narunya  Yamanon, Ms. Saralee  Rattananon, Mr. Worrasak  Sakulnee
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ นันทินี ทองอร
Miss Nantinee  Thongorn
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

นรัญญา ยามานนท์, วรศักดิ์ สกุลนี และ สราลี รัตนานนท์. (2562). ชุดเมนูพิเศษ: สลัดซอสสับปะรด ไก่ซอสมะละกอ และ วุ้นฝรั่งพริกเกลือ. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

โรงแรม มณเทียร ริเวอร์ไซด์ (Montien Riverside Hotel) เป็นโรงแรมระดับสี่ดาว มีการบริการในทางด้านห้องพัก ห้องอาหาร และการบริการงานจัดเลี้ยงต่างๆ ซึ่งทางคณะผู้จัดทำ ได้มีโอกาสเข้าไปปฏิบัติงานในส่วนของครัวจัดเลี้ยง โดยแบ่งเป็นครัวร้อนและครัวเย็น  โดยในแต่ละวันจะมีอาหารที่สำรองจากไลน์บุฟเฟต์ซึ่งส่วนใหญ่มักจะถูกนำ ไปทิ้งเพราะไม่สามารถนำมาขายซ้ำได้อีก ทางคณะผู้จัดทำจึงได้เริ่มสังเกตหาวัตถุดิบใดที่ยังสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้โดยไม่ต้องทิ้งจนพบว่าผลไม้ที่สำรองไว้ออกไลน์บุฟเฟ่ต์มักจะถูกนำไปทิ้งมากที่สุด ดังนั้นจึงมีความคิดที่จะนำมาทำเป็นเซ็ตเมนูตัวใหม่พิเศษโดยมี สลัดซอสสับปะรด ไก่ซอสมะละกอ และวุ้นฝรั่งพริกเกลือ

ดังนั้น เพื่อให้ทราบถึงผลของโครงงาน ทางคณะผู้จัดทำได้มีการแจกแบบสอบถามความพึงพอใจให้กับ พนักงานในแผนกครัวจัดเลี้ยง และครัวอื่นๆ จำนวน 30 ชุด ผลที่ได้อยู่ในระดับมากโดยมีค่ำเฉลี่ยโดยรวม คือ 3.87 นอกจากนั้นยังเป็นการช่วยลดขยะและเพิ่มรายได้

คำสำคัญ: กลับมาใช้ใหม่, ชุดเมนูพิเศษ, วัตถุดิบ


Abstract

Montien Riverside Hotel is a four-star hotel and offer services for rooms, restaurants and banquet services. The authors had the opportunity to work in the main kitchen department, which is divided into a hot and cold Kitchen, producing food every day for the line buffet. However, most of most of the food was discarded because it cannot be
re-sold. The production team therefore began to look for any raw materials that could be recycled and found that the fruits we mostly discarded. Therefore, the authors had an idea to create a new menu set with Special Menu: Pineapple Dressing Salad, Papaya Cream Sauce with Chicken, Chili Salt and Guava Jelly

In order to learn the results of the special menu project, the organizing team distributed a satisfaction questionnaire to 30 members of staff in the catering kitchen and other kitchens. The result was at a high level, with an average evening charge of 3.87. In addition, it helped to reduce waste and increase income.

Keywords:  Recycle, Special Menu Set, Raw Materials.


ชุดเมนูพิเศษ: สลัดซอสสับปะรด ไก่ซอสมะละกอ และ วุ้นฝรั่งพริกเกลือ / Special Menu Set: Pineapple Dressing Salad, Papaya Cream Sauce with Chicken, Chili Salt and Guava Jelly

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by advisor:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 257
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print