สเปรย์พริกไทยกับใบกระวานป้องกันแมลงสาบ

Last modified: June 22, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
สเปรย์พริกไทยกับใบกระวานป้องกันแมลงสาบ
Pepper and Bay Leaves Spray for Cockroach Prevention
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายกฤษฎา สารพรวิสิฐ
Mr. Kitsada Sarapornvisit
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์นันทินี ทองอร
Ms. Nanthinee Thongorn
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

กฤษฎา สารพรวิสิฐ. (2560). สเปรย์พริกไทยกับใบกระวานป้องกันแมลงสาบ. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ Montien Riverside Hotel (บริษัท บริจวิว จำกัด) เป็นโรงแรมขนาดใหญ่ระดับ 5 ดาวอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยามีบริการห้องพักและสามารถมองเห็นวิวแม่น้ำได้ทุกห้อง นอกจากนี้ยังมีห้องอาหารที่ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวเข้ามาพัก จากการที่ผู้จัดทำได้เข้าไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในแผนกส่วนหน้าของโรงแรม ผู้จัดทำได้พบว่าในแต่ละเดือนมีการจดรายละเอียดการพบเจอแมลงสาบในบริเวณโรงแรม และอาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ของโรงแรม ดังนั้นผู้จัดทำจึงหาวิธีป้องกันแมลงแบบธรรมชาติ คือ สเปรย์พริกไทยกับใบกระวานป้องกันแมลงสาบ

เพื่อให้ทราบถึงผลของโครงงาน ผู้จัดทำจึงได้สร้างแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของพนักงานของโรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ที่มีต่อโครงงาน สเปรย์พริกไทยกับใบกระวานป้องกันแมลงสาบ ซึ่งผลจากผลการประเมินความพึงพอใจต่อโครงงานในด้านความปลอดภัยสำหรับคนและสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านความสะดวกในการใช้งานอยู่ในระดับมาก ด้านกลิ่นหอมพอดีไม่แรงจนเกินไปอยู่ในระดับปานกลาง และด้านประสิทธิภาพใช้งานได้จริงอยู่ในระดับมาก ซึ่งโครงงานนี้สามารถนำมาใช้ป้องกันแมลงสาบภายในโรงแรมได้โดยทดแทนสารเคมี

คำสำคัญ: สเปรย์พริกไทย, ใบกระวาน


Abstract

Montien Riverside Hotel (Bridge View Co., Ltd.) is a 5-star hotel located by the Chao Phraya River. It offers rooms with views of the river. In addition, there is also a dining room for serving guests. The researcher had conducted the cooperative study in the Front Office at Montien Riverside Hotel and found that the monthly reports recorded the encounters of cockroaches several times that may affect the image of the hotel. Therefore, the researcher had an idea to prevent cockroach invasion by using natural ingredients, which were pepper spray and bay leaves for preventing cockroach invasion.

To study the outcome of the project, the researcher created a questionnaire to evaluate the satisfaction of the staff at Montien Riverside Hotel towards the project of Pepper Spray and Bay Leaves for Preventing Cockroach Invasion. The results found that the satisfaction of the project concerning the safety and environment were the highest level. The aspect of ease of use was at a high level. The aspect of proper aroma intensity was at a moderate level. And the aspect of quality of the product that can be actually used was at a high level. This project can be used to prevent cockroach invasion in the hotel by substituting chemicals.

Keywords:  Pepper Spray, Bay Leaves.


สเปรย์พริกไทยกับใบกระวานป้องกันแมลงสาบ / Pepper and Bay Leaves Spray for Cockroach Prevention

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 2621
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print