ภาชนะจากกระดาษรีไซเคิล

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ภาชนะจากกระดาษรีไซเคิล
Containers From Recycled (Paper Mache)
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาว พัชราวดี มีชาวนา, นางสาว นัฐสุดา มายิ้ม, นาวสาว ชลธิชา หล้าบุญมา
Ms. Patcharawadee   Meechowna, Ms. Natsuda   Mayim, Ms. Choltichar   Larbunmar
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ นันทินี ทองอร
Ms. Nantinee Thongorn
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

พัชราวดี มีชาวนา, นัฐสุดา มายิ้ม และ ชลธิชา หล้าบุญมา. (2561). ภาชนะจากกระดาษรีไซเคิล. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

โรงแรมอวานีพลัสริเวอร์ไซด์กรุงเทพฯ ให้บริการด้านที่พักและห้องอาหาร อีกทั้งยังมีบริการรับจัดงานประชุม งานสัมมนาและงานจัดเลี้ยงต่างๆให้กับแขกผู้มาเช่าสถานที่ ในการจัดงานประชุมในแต่ละวันจะมีปริมาณขยะเหลือทิ้งเป็นจำนวนมาก เช่น กระดาษฟลิปชาร์ท โพสอิท ที่เป็นวัสดุหลักในการใช้จดบันทึกงานประชุมของแขก ดังนั้นทางคณะผู้จัดทำจึงได้มีการนำกระดาษที่ใช้แล้วเหล่านี้ มาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์โดยจัดทำเป็นภาชนะจากกระดาษรีไซเคิล เพื่อลดปริมาณขยะและยังส่งผลดีต่อสภาพแวดล้อมของโรงแรม คณะผู้จัดทำจึงได้ทำแบบสอบถามเพื่อให้ได้ทราบความพึงพอใจของพนักงานภายในโรงแรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ จากการทำแบบสอบถามเป็นจำนวน 35 ชุด จากการสำรวจแบบสอบถามในด้านความคิด ความสร้างสรรค์ ความสวยงาม ความทนทาน ผลการสำรวจพบว่าอยู่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยรวม 4.10 ซึ่งสามารถนำกระดาษรีไซเคิลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงยังเป็นโครงการส่งเสริมนโยบายของโรงแรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

คำสำคัญ: รีไซเคิล, เปเปอร์มาเช่, สิ่งแวดล้อม


Abstract

AVANI+ Riverside Bangkok Hotel is a hotel that provides accommodation and restaurants, as well as conference, seminar and banquet services for honored guests. There is a lot of waste from each event, especially paper, such as flipcharts and post-its, which are the main materials used in meetings or seminars. Therefore, team has discussed and decided to use the discarded paper for benefit by creating a container from recycled paper to reduce waste and also have a positive effect on the hotel environment. The team conducted a questionnaire to determine the satisfaction of the staff at the hotel regarding the products produced. From 35 questionnaires surveyed about creativity, beauty and durability, we found that satisfaction was at a high level, with an average total of 4.10, which concluded that we can actually make use of recycled paper. In addition, this project also promotes hotel policies that is Eco-Friendly Hotel.

Keywords:  Recycle, Paper Mache, Environment.


ภาชนะจากกระดาษรีไซเคิล / Containers From Recycled (Paper Mache)

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 3185
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print