การเป็นช่างภาพวิดีโอและช่างภาพนิ่งของบริษัทวายพีโปรดักชั่น

Last modified: December 16, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การเป็นช่างภาพวิดีโอและช่างภาพนิ่งของบริษัท วายพีโปรดักชั่น
The Role of Videographer and photographer of YP Production
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวชุติมณฑน์ เผือกผล
Miss Chutimon Phueakphol
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เวทิต ทองจันทร์
Assistant Professor Vethit Thongchantr
ระดับการศึกษา:
Degree:
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
Bachelor of Arts (Communication Arts)
ภาควิชา:
Major:
สื่อดิจิตอล
Digital Media
คณะ:
Faculty:
นิเทศศาสตร์
Communication Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2563
3/2020

การอ้างอิง|Citation

ชุติมณฑน์ เผือกผล. (2563). การเป็นช่างภาพวิดีโอและช่างภาพนิ่งของบริษัท วายพีโปรดักชั่น. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Phueakphol C. (2020). The role of videographer and photographer of YP Production. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Communication Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาการเป็นช่างภาพวิดีโอและช่างภาพนิ่งของบริษัท วาย พี โปรดักชั่น มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบขั้นตอนและกระบวนการทำงานของฝ่ายช่างภาพวิดีโอและช่างภาพนิ่ง รวมไปถึงศึกษาเทคนิคการทำงานซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก คือ ขั้นตอนการ เตรียมงาน ขั้นตอนการถ่ายทำ และขั้นตอนการแก้ไขภาพ จากการปฎิบัติงานสหกิจศึกษา ได้รู้จักกระบวนการในการทำงานของช่างภาพวีดีโอและ ช่างภาพนิ่ง ได้รู้ถึงเทคนิคในการทำงานที่สามารถนำเอามาใช้ในการทำงาน ในขั้นตอนการออกกองถ่าย การถ่ายวิดีโอประกอบคลิปเพื่อนำมาใส่เข้ากับบทสัมภาษณ์ การถ่ายภาพนิ่งเพื่อเล่าเรื่องของภาพนิ่งนำมาใช้ประกอบกับบทบรรยาย และกระบวนการในการแต่งภาพที่ใช้เทคนิคการทำงาน ของโปรแกรมโฟโต้ชอป และโปรแกรมไลท์รูม ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเป็นเวลา 16 สัปดาห์น้ันนอกจากจะได้พัฒนา ความรู้ความสามารถและทักษะทางวิชาชีพแล้ว ยังได้พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานตามสภาพจริง และได้บูรณาการความรู้ทางด้านกระบวนการการทำงานของฝ่ายช่างภาพวิดีโอและช่างภาพนิ่งซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนก้าวเข้าสู่การทำงานอย่างมืออาชีพต่อไปในอนาคต

คำสำคัญ:  ช่างภาพวิดีโอ, ช่างภาพนิ่ง, แก้ไขภาพ


Abstract

This internship as a videographer and photographer for YP Production Company aimed to know the procedures and processes of video and still photos. The study of working techniques consisted of 3 main steps: the preparatory stage, filming process, and image editing process. From work the student learned the videographer’s work process and photography techniques that can be used in their work. The process of going out for filming, doing interviews, taking stills to explain the story of the images, and working with the storytelling and editing process using Photoshop and Lightroom. Over the course of 16 weeks, the student developed knowledge, competence and professional skills, the student also developed practical skills according to real conditions and integrated knowledge of the work process of videographers and the still photography department, which is preparation before stepping into professional work in the future.

Keywords: Videographer, Photographer, Edit Photo.


การเป็นช่างภาพวิดีโอและช่างภาพนิ่งของบริษัท วายพีโปรดักชั่น | The Role of Videographer and photographer of YP Production

Faculty of Communication Arts, Siam University, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 220
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code