การฝึกปฏิบัติงานในตำแหน่งวิศวกรฝ่ายขาย

Last modified: December 2, 2020
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การฝึกปฏิบัติงานในตำแหน่งวิศวกรฝ่ายขาย
Practice in Position of Sales Engineer
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายศิวะพร   มหัคพิเชียร
Mr. Siwaporn   Mahakpichien
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ นาราษฎร์
Asst. Prof. Dr. Yongyuth   Naras
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2562
3/2019

การอ้างอิง/citation

ศิวะพร   มหัคพิเชียร. (2562). การฝึกปฏิบัติงานในตำแหน่งวิศวกรฝ่ายขาย. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

รายงานสหกิจศึกษานี้เสนอการทำงานของวิศวกรขาย หน้าที่ของวิศวกรฝ่ายขาย ณ บริษัท ฟลูอิดแมคคานิค ซัพพลาย จำกัด รายงานเล่มนี้บอกถึงการทำงานในตำแหน่งของวิศวกรฝ่ายขาย วิศวกรฝ่ายขายไม่ได้มีแค่ขายเพราะสินค้าที่ได้รับมอบหมายเป็นสินค้าที่ค่อนข้างซับซ้อน จึงศึกษาและอธิบายสินค้าของเราให้ผู้ใช้งานได้ฟังอย่างละเอียดซึ่งสินค้าที่ได้รับมอบหมายนั้นคือ เซอร์โวมอเตอร์ เซอร์โวเกียร์ มอเตอร์ชนิดไร้แปลงถ่าน อินเวอร์เตอร์ ขั้นตอนในการทำงานนั้น วิศวกรฝ่ายขายต้องทำความเข้าใจหลักการทำงานของแต่ละสินค้า ศึกษาทั้งเชิงทษฏีทางด้านวิศวกรรม และการปฏิบัติ   ศึกษาอุตสาหกรรมที่ตรงกับสินค้าที่รับมอบหมายเพื่อทำการนัดเข้าพบ อธิบายสเปคสินค้า การแก้ไข้ปัญหาหน้างาน ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องเรียนรู้วิชาต่างสาขา เช่น โปรแกรมโซลิดเวิค เพื่อตอบโจทย์ในการขายได้มากยิ่งขึ้น และช่วยเหลือผู้ใช้งานได้ตรงจุด ทฤษฎีและหลักการทำงานของตำแหน่งวิศวกรขาย ได้ถูกนำเสนอไว้ในรายงานฉบับนี้

คำสำคัญ: เซอร์โซมอเตอร์, เซอร์โวเกียร์, มอเตอร์ชนิดไร้แปลงถ่าน, โปรแกรมโซริดเวิค


Abstract

This cooperative education report presented duties of sales engineers at Fluid Mechanics Supply Co., Ltd.. This report describes sales engineer’s work. Sales engineers not only sell, but also study and explain our products to users thoroughly. The assigned products are servo motor, servo gear, brushless servo motor, and inverter. For work procedure, sales engineers must understand the working principles of each product, study both theoretical and practical engineering, study industry that matches the assigned products to make an appointment, explain products specification, and solve the problem of on-site work. However, we have learned different subjects such as the Solidworks program in order to meet more sales needs and help users solve problems properly. Theory and working principles of a sales engineer position were presented in this report.

Keywords:  Servo Motor, Servo Gear, Brushless Servo Motor, Solidworks Program.


การฝึกปฏิบัติงานในตำแหน่งวิศวกรฝ่ายขาย | Practice in Position of Sales Engineer

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 247
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print