การออกแบบและประมาณราคาของระบบไฟฟ้าภายในบ้านพักอาศัย

Last modified: December 2, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การออกแบบและประมาณราคาของระบบไฟฟ้าภายในบ้านพักอาศัย
Design and Estimation of Electrical Systems in Residential Buildings
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายนัฐพงษ์  เจริญผล
Mr. Nattapong   Charoenpol
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผศ.ดร.ยงยุทธ  นาราษฏร์
Asst. Prof. Dr. Yongyuth   Naras
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

นัฐพงษ์ เจริญผล. (2561). การออกแบบและประมาณราคาของระบบไฟฟ้าภายในบ้านพักอาศัย. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

โครงงานสหกิจศึกษาฉบับนี้นำเสนอประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการออกแบบ ประมาณราคาของระบบไฟฟ้าภายในบ้านพักอาศัย ซึ่งได้ทำการศึกษา และปฏิบัติงาน ณ บริษัท ทวีมงคลก่อสร้าง (2000) จำกัด ในระหว่างโครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยสยาม หลักการและขั้นตอนการออกแบบและประมาณราคาของระบบไฟฟ้าในอาคารที่พักอาศัยได้ถูกอธิบายไว้อย่างละเอียด  การออกแบบวงจรไฟฟ้าสำหรับเต้ารับ สำหรับเครื่องทำน้ำอุ่น  สำหรับหลอดไฟส่องสว่าง และสำหรับเครื่องปรับอากาศได้ถูกอธิบายไว้เป็นลำดับแรก  จากนั้นเป็นการอธิบายวิธีการในการถอดแบบและการประมาณการวัสดุที่ต้องการใช้งานสำหรับการติดตั้งระบบไฟฟ้าจากแบบแปลนทางวิศวกรรมไฟฟ้าตลอดจนการจัดเตรียมตารางวัสดุ  และสุดท้ายการคำนวณต้นทุนของวัสดุ ค่าแรงงาน ค่าโสหุ้ยซึ่งสามารถนำไปสู่การจัดเตรียมเอกสารสำหรับประกวดราคาทั้งหมดถูกนำเสนอไว้อย่างชัดเจน

คำสำคัญ: การประมาณราคา, การถอดแบบ, สหกิจศึกษา


Abstract

This cooperative education report presented work experiences on the design and estimation of electrical system in residential buildings, which were studied and practiced at Thaweemongkol Construction (2000) Company Limited, during the cooperative education program of Siam University. Principles and procedures of the design and estimation of electrical systems found in residential buildings were discussed in detail. The design of electrical circuits for outlets, water heaters, lighting and air conditioners were first described. Then, the methods of the quantities take-off and estimating the required material using for electrical system installation from the electrical engineering drawing as well as the preparation of material schedule were described. Finally, the calculation of cost for materials, labour and overhead lead to the preparation of the tender documents were presented clearly.

Keywords:  Estimation, Quantity Take-Off, Cooperative Education.


การออกแบบ และประมาณราคาของระบบไฟฟ้าภายในบ้านพักอาศัย | Design and Estimation of Electrical Systems in Residential Buildings

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1056
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print