การกระทบยอดฝากธนาคาร

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การกระทบยอดฝากธนาคาร
Preparing Bank Reconciliation Reports
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวปาริชาต เด่นปานสิงห์ 5704300566, นางสาวกมลรัตน์ วงนาลี 5704300619
Miss Parichat Denpansing 5704300566, Miss Kamolrat Wongnalee 5704300619
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์สุชาติ  ธีระศรีสมบัติ
Mr. Suchat  Thirasisombat
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2559
3/2016

การอ้างอิง/citation

กมลรัตน์  วงนาลี และปาริชาต  เด่นปานสิงห์. (2559). การกระทบยอดฝากธนาคาร. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การไฟฟ้านครหลวงเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ภาคใต้การควบคุมของกระทรวงมหาดไทย มีวิสัยทัศน์ประจำองค์กร คือ “ องค์กรชั้นนำด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้าในระดับสากล “ การฟ้านครหลวงมีพื้นที่ให้บริการจำหน่ายไฟฟ้า 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ เนื่องจากการไฟฟ้านครหลวงเป็นองค์กรขนาดใหญ่จึงมีหน่วยงาน ขนาดย่อยหลายหน่วยงาน การที่องค์กรจะสามารถดำเนินกิจการการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีระบบการจัดการหรือจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเช่นกัน ดังนี้ โปรแกรม SAP (System Application products ) จึงเป็นโปรแกรมที่องค์กรเลือกใช้ในการบริหารงานในองค์กรSAP เป็นโปรแกรมที่มีมาตราฐานและความน่าเชื่อถือในเรื่องการเก็บข้อมูลและการทำงาน การนำระบบ SAP มาจัดการ เรื่องการทำบัญชีการกระทบยอดเงินฝากธนาคาร จึงทำให้ข้อมูลและการทำงานถูกต้องและสะดวกมากยิ่งขึ้นส่งผลให้งบการเงินมีความเชื่อถือต่อสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและบุคคลภายนอก

คำสำคัญ: โปรแกรม SAP, การกระทบยอดฝากธนาคาร


Abstract

The trainee had studied and operated their co-operative education at The Metropolitan Electricity Authority. This organization is responsible for supplying electricity to the public.

According to the co-operative education program, the trainees were assigned to be an assistant accountant at The Metropolitan Electricity Authority. The responsibility was preparing bank reconciliation reports.

From working as mentioned above, the trainee got real experiences of working and learned how to work with others.

Keywords:  SAP, Bank Reconciliation, Accounting.


การกระทบยอดฝากธนาคาร / Preparing Bank Reconciliation Reports

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 696
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code