การจัดเตรียมข้อมูลงบการเงินเพื่อยื่นผ่านระบบ DBD e-Filing

Last modified: November 5, 2019
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การจัดเตรียมข้อมูลงบการเงินเพื่อยื่นผ่านระบบ DBD e-Filing
Preparation of Financial Statements with DBD e-Filing
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวโสภา  แซ่หลี 5704300608
Miss Sopa Saelee 5704300608
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์สุชาติ  ธีระศรีสมบัติ
Mr. Suchat  Thirasisombat
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2559
3/2016

การอ้างอิง/citation

โสภา แซ่หลี. (2559). การจัดเตรียมข้อมูลงบการเงินเพื่อยื่นผ่านระบบ DBD e-Filing. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท ออพติมั่มแอ็คเค้าท์ติ้ง จำกัดเป็นสำนักงานบัญชีที่ให้บริการเกี่ยวกับด้านการจัดทำบัญชีและภาษีอากรแบบครบวงจรให้คำปรึกษาด้านบัญชี ในการดำเนินธุรกิจแต่ละประเภทจำเป็นต้องมีการจัดเตรียมข้อมูลงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด

จากการที่ผู้จัดทำได้เข้าปฏิบัติงานในโครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย ผู้จัดทำได้รับมอบหมายให้มาช่วยในแผนกบัญชี ซึ่งจากการที่ได้เข้าไปปฏิบัติงานในครั้งนี้ได้ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการลงบัญชีแยกประเภทในโปรแกรม Express และการจัดเตรียมข้อมูลงบการเงินในระบบ e-Filling จากการศึกษาดังกล่าว ช่วยให้ผู้จัดทำเกิดความเข้าใจและทราบถึงปัญหาในการจัดเตรียมข้อมูลงบการเงิน ทำให้สามารถจัดเตรียมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ดีอีกด้วย

คำสำคัญ: บัญชีแยกประเภท, การจัดเตรียมข้อมูลงบการเงิน, บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น


Abstract

The trainee had studied and operated their co-operative education at Optimum Accounting Services Co. Ltd. The company handles services such as company’s registration, company’s liquidation registration, social security registration, annual and monthly book keeping for submittance to the Department of Business Development and The Revenue Department, tax avoidance, and other services related to accounting system and business consulting.

According to the co-operative education program, the trainees were assigned to be an assistant accountant at Optimum Accounting Services Co. Ltd. and their responsibility was recording accounts by using Express program and preparing financial statements with DBD e-Filing system.

From working as mentioned above, the trainee got real experiences of working and learned how to work with others.

Keywords:  Ledger, financial statement preparation, list of shareholders’ names.


การจัดเตรียมข้อมูลงบการเงินเพื่อยื่นผ่านระบบ DBD e-Filing / Preparation of Financial Statements with DBD e-Filing

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 412
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code