การบันทึกรายการซื้อขายในโปรแกรม CD Organizer

Last modified: March 18, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การบันทึกรายการซื้อขายในโปรแกรม CD Organizer
Accounting Records in Selling and purchasing with CD Organizer
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาววรรณศิริพร เรืองฤทธิ์, นางสาวชนิดาภา ปัตพี
Miss. Wansiriporn Ruangrit and Miss. Chanidapa  Pattapee
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อ.สุชาติ ธีระศรีสมบัติ
Mr. Suchat Thirasisombat
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

วรรณศิริพร เรืองฤทธิ์ และ ชนิดาภา ปัตพี. (2560). การบันทึกรายการซื้อขายในโปรแกรม CD Organizer. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท เอส.เค.เค.แอคเคาน์ติ้ง จำกัด เป็นสำนักงานบัญชีที่ให้บริการด้าน การรับจัดทำบัญชี รับการตรวจสอบบัญชีให้กับลูกค้า วางแผนภาษี วางแผนการเงิน เคลียร์ปัญหาภาษีอากรขึ้นทะเบียนจัดทำประกันสังคม จดทะเบียนจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงบริษัทเป็นต้น จากการเข้าร่วมปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ณ บริษัท เอส.เค.เค. แอคเคาน์ติ้ง จำกัด ในตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานบัญชี โดยได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในทางด้าน บัญชี โดยมีหน้าที่คีย์ข้อมูลบันทึกบัญชีด้านการซื้อ-ขายสินค้า เช่น บันทึกรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม คัดแยกเอกสาร บิลซื้อ-ขาย ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร คณะผู้จัดทา จึงได้เสนอโครงงานสหกิจ ศึกษาภายใต้ หัวข้อเรื่อง “การบันทึกรายการซื้อ-ขายในโปรแกรม CD Organizer โครงงานดังกล่าวสามารถอธิบาย และสรุปเนื้อหา ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ในการจัดทำบัญชีและการบันทึกบัญชีด้านการซื้อ-ขายสินค้า ซึ่งคณะผู้จัดทา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงงานสหกิจศึกษานี้จะเป็นประโยชน์ สำหรับผู้ที่จะนำ ไปศึกษาต่อเพิ่มเติม รวมทั้งเป็นประโยชน์ในการที่จะนำความรู้ที่ได้รับ ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานด้าน วิชาชีพบัญชีในอนาคตต่อไป

คำสำคัญ: การบันทึกรายการซื้อขาย, โปรแกรม CD Organizer


Abstract

The trainees had studied and operated their co-operative education at SKK Accounting Co., Ltd. This company provides accounting services with accounting standards and accounting advisory services, taxation law, and social security fund. SKK Accounting Co., Ltd assures the quality by Accounting Office of Department of Business Development, and Ministry of Commerce. The main services of company are preparing accounts, providing business advice and social security fund.

According to the co-operative education program, the trainees were assigned to be an assistant accountant at SKK Accounting Co., Ltd. The responsibilities were performing accounting tasks with duties of recording data, recording accounting items for purchase-sale transactions, such as recording VAT transactions, sorting documents of purchase-sales bills, and validating documents in CD Organizer; accounting program.

From working as mentioned above, the trainees got real experiences of working and learned how to work with others.

Keywords: Purchase-sale Transactions, CD Organizer Program, Value Added Tax.


การบันทึกรายการซื้อขายในโปรแกรม CD Organizer. Accounting Records in Selling and purchasing with CD Organizer.

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 139
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code