กระบวนการจัดซื้อของบริษัท เจ.โอ.แอล.อิมพอร์ตเอ็กพอร์ต จำกัด

Last modified: March 13, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
กระบวนการจัดซื้อของบริษัท เจ.โอ.แอล.อิมพอร์ตเอ็กพอร์ต จำกัด
Procedures for Purchasing Documents for Clients of  J.O.L. Import  Export Co. Ltd
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวแพรวนภา   รุมพล     
Ms. Preawnapa    Rumpon
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์อิทธิศักดิ์ รัตนกิจยนต์
Mr. Itthisak          Rattanakityon
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2559
3/2016

การอ้างอิง/citation

แพรวนภา รุมพล. (2559). กระบวนการจัดซื้อของบริษัท เจ.โอ.แอล.อิมพอร์ตเอ็กพอร์ต จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท เจ.โอ.แอล.อิมพอร์ต เอ็กพอร์ต จำกัด  ประกอบกิจการเกี่ยวธุรกิจผลิต และจำหน่าย หมวก และให้บริการรับปักผ้าทุกชนิด  ซึ่งเป็นธุรกิจขนาดย่อม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในยุคสมัยใหม่ และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้มากที่สุด

จากการได้เข้าร่วมปฏิบัติงานโครงงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลับสยาม ณ บริษัท เจ.โอ.แอล.อิมพอร์ตเอ็กพอร์ต จำกัด ในตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานบัญชี โดยได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ในงานทางด้านบัญชี และระบบจัดซื้อสินค้าภายในบริษัท ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel เป็นต้น ผู้จัดทำได้ให้ความสนใจในการศึกษา และมีวัตถุประสงค์ในการนำความรู้มาพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานบัญชี จึงเสนอหัวข้อโครงงานภายใต้ชื่อ เรื่อง “กระบวนการจัดซื้อของ บริษัท เจ.โอ.แอล.อิมพอร์ตเอ็กพอร์ต จำกัด”

โครงงานดังกล่าวสามารถอธิบาย และสรุปเนื้อหาขั้นตอนการปฏิบัติงานในการจัดทำกระบวนการจัดซื้อ ที่มีความซับซ้อนหลายขั้นตอน ให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย ซึ่งผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงงานสหกิจศึกษานี้ จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่จะนำไปศึกษาต่อเพิ่มเติม รวมทั้งเป็นประโยชน์ในการที่จะนำความรู้ที่ได้รับ ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานทางด้านวิชาชีพบัญชีในอนาคตต่อไป

คำสำคัญ: การสั่งซื้อ, โปรแกรม Microsoft Excel, บริษัท เจ.โอ.แอล.อิมพอร์ต เอ็กพอร์ต จำกัด


Abstract

J.O.L. Import Export Co. Ltd.  operates in the business of manufacturing and selling hats, and providing embroidery services of all kinds. The company is a small business and able to support the requirements of modern customers and maximize customer satisfaction.

According to the co-operative education program at Siam University at  J.O.L. Import Export Co. Ltd. as an accounting assistant, I was responsible for accounting duties and work on the purchasing documents for clients via Microsoft Excel. Therefore, the educational project presentation was under the topic “Procedures for Purchasing Documents for Clients of  J.O.L. Import  Export Co. Ltd.”

This project explained and summed up the internal procedure of purchasing documents for clients that is highly complicated, for better understanding. The organizer wishes that this cooperative education benefits others for further study, as well as earning useful knowledge to apply in accounting related work places in the future.

Keywords: Purchasing, Microsoft Excel Program, J.O.L. Import Export.


กระบวนการจัดซื้อของบริษัท เจ.โอ.แอล.อิมพอร์ตเอ็กพอร์ต จำกัด / Procedures for Purchasing Documents for Clients of  J.O.L. Import  Export Co. Ltd

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 256
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code