การผลิตสื่อโฆษณาเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ซัมซุงในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์

Last modified: June 4, 2019
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การผลิตสื่อโฆษณาเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ซัมซุงประกันชีวิตในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์
Producing Advertising media for promoting Samsung Life Insurance’s products in Online and Offline
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายณัฐวุฒิ โศภาวชิราสิริ, นายศิวพล เสนาฤทธิ์ และ นายอานนท์ แก้วมะณี
Mr. Nuttawut Sopawashirasiri, Mr. Sivapol Seanarit and Mr. Anon Kaewmanee
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์สมเกียรติ ศรีเพ็ชร
Somkiat Sriphech
ระดับการศึกษา:
Degree:
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
Bachelor of Arts (Communication Arts)
ภาควิชา:
Major:
การโฆษณา
Advertising
คณะ:
Faculty:
นิเทศศาสตร์
Communication Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

ณัฐวุฒิ โศภาวชิราสิริ, ศิวพล เสนาฤทธิ์ และ อานนท์ แก้วมะณี. (2560). การผลิตสื่อโฆษณาเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ซัมซุงประกันชีวิตในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

 


บทคัดย่อ

รายงานการจัดทำโครงงานสหกิจศึกษาเรื่อง “การผลิตสื่อโฆษณาเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ซัมซุงประกันชีวิตในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์” มีวัตถุประสงค์ในการออกแบบสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อให้บุคคลากรภายในองค์กรได้นำไปใช้ได้จริงและสามารถนำไปใช้ในรูปแบบออนไลน์
จากการจัดทำโครงงานสหกิจศึกษาพบว่า ทางคณะผู้จัดทำได้ผลิตสื่อโฆษณาออนไลน์และออฟไลน์ โดยกระบวนการแบ่งขั้นตอนการทำงานจะแบ่งได้เป็น 4 ส่วน ดังนี้ 1)การวางแผนงานร่วมกับพี่เลี้ยง 2)หาข้อมูล 3)การผลิต 4)การเผยแพร่ โดยทางคณะผู้จัดทำจะร่วมกันวางแผนหัวข้อการทำงานร่วมกับพนักงานที่ปรึกษา หลังจากนั้นจึงค้นหาข้อมูลและได้เริ่มทำการผลิตแล้วจึงส่งให้พนักงานที่ปรึกษาตรวจ ตลอดจนกระทั่งการเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ ที้ได้กำหนดไว้
ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานสหกิจ ได้พัฒนาทักษะทางวิชาชีพและได้พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานตามสภาพจริง โดยได้บูรณาการองค์กรความรู้จากการศึกษาเข้ากับการทำงานในสถานประกอบการ

คำสำคัญ: สื่อโฆษณา, อินโฟกราฟิก, สื่อ


Abstract

This cooperative report investigated the production of and offline marketing media for Samsung’s Insurance. It has found object is to design and infographics for employees to use in the real world working environment.
It found that the working procedures of this composed of 4 sections. 1. planning with supervisor 2. searching information 3. production 4. publication. The students closely worked with the consulting team before taking steps of project implementation.
Throughout the cooperative study, the students can enhance knowledge and skill for work productively.

Keywords:  Marking, Media, online-offline media.


การผลิตสื่อโฆษณาเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ซัมซุงประกันชีวิตในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์
Producing Advertising media for promoting Samsung Life Insurance’s products in Online and Offline

Faculty of Communication Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

 

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

การผลิตสื่อโฆษณาเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ซัมซุงในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)     

  Producing Advertising media for promoting Samsung Life Insurance’s products in Online and Offline 

รายชื่อนักศึกษา

นายณัฐวุฒิ โศภาวชิราสิริ 5704600017

นายศิวพล เสนาฤทธิ์ 5804620011

นายอานนท์ แก้วมะณี 5804620012

ภาควิชา

การโฆษณา

คณะ

นิเทศศาสตร์

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา

3/2560

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์สมเกียรติ ศรีเพ็ชร

 

ลำดับที่

เนื้อหา

ไฟล์ (PDF)

1

ปก

01 cov.pdf

2

บทคัดย่อ

02 abs.pdf

3

กิตติกรรมประกาศ 

03 ack.pdf

4

สารบัญ 

04 tbc.pdf

5

บทที่ 1 – บทนำ 

05 ch1.pdf

6

บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

05 ch2.pdf

7

บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

05 ch3.pdf

8

บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 

05 ch4.pdf

9

บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ

05 ch5.pdf

10

บรรณานุกรม  

06 ref.pdf

11

ภาคผนวก 

07 app.pdf

12

ประวัติผู้เขียน 

08 vit.pdf

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 271
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code
Recent articles