ขั้นตอนการออกแบบสื่อกราฟิกในรายการข่าวของ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5

Last modified: June 4, 2019
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ขั้นตอนการออกแบบกราฟิกในรายการข่าวของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
The Process of Graphic Design in News Programs of Royal Thai Army Radio and Television
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นาย ณัฐภัทร สุภากรณ์
Mr.Nuttapat Suphakorn
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์สมเกียรติ ศรีเพ็ชร
Somkiat Sriphech
ระดับการศึกษา:
Degree:
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
Bachelor of Arts (Communication Arts)
ภาควิชา:
Major:
การโฆษณา
Advertising
คณะ:
Faculty:
นิเทศศาสตร์
Communication Arts
ภาคการศึกษา:

ปีการศึกษา:
Semester:

Academic year:

3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

ณัฐภัทร สุภากรณ์. (2560). ขั้นตอนการออกแบบกราฟิกในรายการข่าวของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

 


บทคัดย่อ

การจัดทำรายงานสหกิจศึกษาเรื่อง ขั้นตอนการออกแบบกราฟฟิกในรายการข่าวของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพช่อง 5 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวขั้นตอนการออกแบบสื่อกราฟิกในรายการข่าว ขั้นตอนรายละเอียดต่าง ๆ ในการทำชิ้นงานกราฟฟิกขึ้นมาหนึ่งชิ้นงาน สู่การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และเพื่อศึกษาทักษะด้านการออกแบบกราฟฟิก เพื่อใช้ในงานโฆษณา
ผลจากการศึกษาพบว่า ขั้นตอนการออกแบบกราฟิกในรายการข่าว จะต้องออกแบบชิ้นงานให้เหมาะกับรายการในแต่ละรายการ ทั้งในเรื่องของโทนสี แบบฟอร์มต่าง ๆ ในรายการข่าวช่วงเช้า จะใช้โทนสีแนวสว่าง สดใส มีสีสันเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับผู้ที่รับชมขณะออกอากาศ ในรายการข่าวเที่ยง จะเน้นการนำเสนอข่าวที่กำลังเป็นกระแสในแต่ละวัน ในรายการภาคค่ำ เป็นช่วงที่นำเสนอข่าวเด่นประจำวัน ใช้พื้นหลังกราฟิกโทนสีเข้ม เพื่อเน้นความชัดเจนของข้อความประกอบข่าว
สิ่งที่ได้จากการสหกิจศึกษาในครั้งนี้ ได้รู้ถึงขั้นตอนแนวคิดการออกแบบกราฟิกในรายการข่าวว่าการออกแบบงานในแต่ละชิ้น จะต้องคำนึงถึงความเหมาะสมของรายการที่จะนำไปใช้ และต้องคิดอยู่เสมอว่าหากเราเป็นผู้ชมทางบ้าน จะออกแบบกราฟิกอย่างไรให้เกิดความน่าสนใจ

 

คำสำคัญ: ขั้นตอน, กราฟิก, สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5


Abstract

The cooperative report investigates the graphic design process of a TV program broadcasted on Channel 5. It aims to study the working process of this news TV program production. This includes graphics and advertising products. The findings indicated the graphic design for news TV program needs to be perfectly designed graphics to fit with the TV content.
This involved color and pattern design. In the morning, bright color is more proper. In the afternoon. It is focused on the hot topics of the day. In the evening, top news will be presented and the graphic will be in a dark tone. At the end of this cooperative program. Students can learn more about how to use the design technique for this TV program and must realize that the audience is very important. Therefore, the design to meet their interest is necessary.

 

Keywords:  The Process , Graphic , Channel 5.


ขั้นตอนการออกแบบกราฟิกในรายการข่าวของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
The Process of Graphic Design in News Programs of Royal Thai Army Radio and Television

Faculty of Communication Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

ขั้นตอนการออกแบบสื่อกราฟิกในรายการข่าวของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)     

The Process of Graphic Design in News Programs of Royal Thai Army Radio and Television

รายชื่อนักศึกษา

นาย ณัฐภัทร     สุภากรณ์      5704600309

ภาควิชา

การโฆษณา

คณะ

นิเทศศาสตร์

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา

3/2560

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์สมเกียรติ  ศรีเพ็ชร

 

ลำดับที่

เนื้อหา

ไฟล์ (PDF)

1

ปก

01 cov.pdf

2

บทคัดย่อ

02 abs.pdf

3

กิตติกรรมประกาศ

03 ack.pdf

4

สารบัญ

04 tbc.pdf

5

บทที่ 1 – บทนำ

05 ch1.pdf

6

บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

05 ch2.pdf

7

บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน

05 ch3.pdf

8

บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน

05 ch4.pdf

9

บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ

05 ch5.pdf

10

บรรณานุกรม

06 ref.pdf

11

ภาคผนวก

07 app.pdf

12

ประวัติผู้เขียน

08 vit.pdf

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1024
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code
Recent articles