ท่องเที่ยววิถีไทยสไตล์ Gen Y Youtuber

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ท่องเที่ยววิถีไทยสไตล์ Gen Y Youtuber
Promoting Tourism In Thailand By Gen Y Youtuber
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวปวริศา สวัสดี, นางสาวกมลวรรณ บุญรัตนเรืองเดช, นางสาวจุฑาทิพย์ เอกผดุงธรรม
Miss Pawarisa Sawatdee, Miss Kamonwan Boonrattanaraungdet, Miss Jutatip Aekpadungtum
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.กฤป จุระกะนิตย์
Dr. Krip Jurakanit
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2561
2/2018

การอ้างอิง/citation

กมลวรรณ บุญรัตนเรืองเดช, จุฑาทิพย์ เอกผดุงธรรม และ ปวริศา สวัสดี . (2561). ท่องเที่ยววิถีไทยสไตล์ Gen Y Youtuber. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การจัดทำโครงงานท่องเที่ยววิถีไทยสไตส์ Gen Y Youtuber มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยววิถีไทยผ่านช่องทาง Youtube ให้แก่บริษัท CK41 ทัวร์ โดยมีขั้นตอนดังนี้

1.กำหนดเส้นทางการท่องเที่ยวแบบ one day trip ในวันวิสาขบูชา ซึ่งประกอบด้วยสถานที่ท่องเที่ยวแบบวิถีไทยรวม 6 สถานที่ได้แก่ ศาลหลักเมือง วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร พิพิธภัณฑ์มิวเซียมสยาม ตลาดพลู วัดปากน้ำภาษีเจริญ และวัดประดู่ฉิมพลี 2.จัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยกำหนดวิธีการเดินทางทางเรือและรถสามล้อ (รถตุ๊กตุ๊ก) จัดทำกิจกรรมการท่องเที่ยว 3.สร้างช่อง Youtube โดยโปรโมทคลิปวีดิโอชื่อว่า “ท่องเที่ยววิถีไทย By  Gen Y Youtuber’’

โครงงานท่องเที่ยววิถีไทยสไตล์ Gen Y Youtuber สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการโฆษณาให้แก่ บริษัท CK41 ทัวร์ และเป็นการเปิดเส้นทางใหม่ให้แก่บริษัท รวมทั้งยังเป็นตัวเลือกให้แก่กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย

คำสำคัญ: ท่องเที่ยว, วิถีไทย,  Gen Y


Abstract

The Gen Y YouTuber Thai-style tourism project is intended to promote the Thai way of traveling through YouTube channel to CK41 Tour, with the following steps: 1.Set a one day trip route on Visakha Bucha Day. Which consists of 6 traditional Thai tourist attractions including City Pillar Shrine, Wat Arun, Rachawararam Ratchaworawihan, Museum Siam Museum, Talat Phlu, Pak Nam Temple, Phasi Charoen And Pradu Chimphli Temple; 2.Create a travel program by determining the way to travel by boat and 3 wheel motorbike (tuk tuk), arrange tourism activities; 3.Create a YouTuber channel by promoting a video clip called Thai way of travel by Gen Y YouTuber.

The Gen Y YouTuber’s Thai-style tourism structure can help reduce advertising costs for CK41 Tour Company and open a new route for the company. As well as being an option for a diverse group of tourists.

Keywords:  Tourism, Thai way, Gen Y.


ท่องเที่ยววิถีไทยสไตล์ Gen Y Youtuber / Promoting Tourism In Thailand By Gen Y Youtuber

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by advisor:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 325
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code