กากกาแฟทองคำ

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
กากกาแฟทองคำ
Golden Coffee Grounds
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวณธิวา  ประสมศรี, นางสาวบุณยาพร  ชัยแก้ว, นางสาวเฉลิมขวัญ  พรจันสกุล 
Miss Nathiwa  Prasomsri, Miss Bunyaphon  Chaikaew, Miss Chalermkhuan  Ponjansakun
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.กฤป   จุระกะนิตย์
Dr. Krip  Jurakanit
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2561
2/2018

การอ้างอิง/citation

ณธิวา  ประสมศรี, บุณยาพร  ชัยแก้ว และ เฉลิมขวัญ  พรจันสกุล. (2561). กากกาแฟทองคำ . (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

 


บทคัดย่อ

โรงแรมแบงค๊อก แมริออท  เดอะ สุรวงศ์ (Bangkok Marriott The Surawongse) เป็นโรงแรมแห่งแรกในเครือแมริออทที่เปิดให้บริการทั้งห้องพักและอพาร์ทเม้นท์ ออกแบบห้องเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของภาคธุรกิจการประชุมสัมมนา (MICE) และการจัดเลี้ยง ทุกห้องมี     การออกแบบในสไตล์โมเดิร์น ตกแต่งด้วยโทนสีเอิร์ธ ส่งผลให้ผู้ใช้บริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจมาใช้บริการจัดประชุมที่โรงแรมเป็นจำนวนมาก และทุกครั้งที่มีการจัดประชุม จะมีบริการของว่างและเครื่องดื่มให้ผู้ที่มาร่วมประชุมหรือจัดเลี้ยง โดยมีเครื่องดื่มที่เป็น    ที่นิยมมากที่สุด คือ กาแฟ  ซึ่งในการทำกาแฟแต่ละครั้งย่อมทำให้เกิดกากกาแฟ ซึ่งเป็นเศษที่ได้จากการคั่วบดกาแฟที่ชงแล้ว โดยกากกาแฟส่วนใหญ่จะถูกนำไปทิ้ง

ทางคณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกากกาแฟ จึงนำมาจัดทำเป็นโครงงาน     “กากกาแฟทองคำ” (Golden Coffee Grounds) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำกากกาแฟมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น  กรอบรูปอัดแข็ง โคมไฟ ปกสมุด และกระถางต้นไม้ เพื่อให้โรงแรมสามารถนำผลิตภัณฑ์จากกากกาแฟไปประยุกต์ใช้ภายในโรงแรมได้ ก่อให้เกิดความน่าสนใจและดึงดูดผู้ใช้บริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ทำจากกากกาแฟแสดงให้เห็นถึง  การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คำสำคัญ: กากกาแฟ, CSR, แมริออท


Abstract

Bangkok Marriott Hotel The Surawongse is the 1st Marriott in Thailand to offer flexible accommodation by combining spacious guestrooms for business and leisure as well as residential suites. Designed to meet the needs of Meetings, Incentive Travel, Conventions and Exhibitions (MICE) each guestroom and apartment comes in modern decor and earth tone palette to balance utilities with contemporary style reflecting the signature of Marriott Modern design concept that harnesses the balance of function and style which lead to attract the local and foreign customers. Every time seminars take place, there will be snacks and drinks available to the participants and the most consumed drink are coffee. The hotel usually discards the grounds left behind after it’s brewed instead of reusing it.
The researcher saw the importance of coffee grounds and put it into a Golden Coffee Grounds project. With the objective of bringing coffee grounds to make products such as picture frames, hanging lamps, book covers and flowerpot. This project allows the hotel to apply products from the coffee to be used in the hotel, creating interest and attract both Thai and foreigners, because the products made from coffee grounds show the environmental conservation.

Keywords:  coffee grounds, CSR, Marriott.


กากกาแฟทองคำ / Golden Coffee Grounds

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by advisor:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 797
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print