การใช้ Instagram เพื่อส่งเสริมการขายของบริษัทเอี่ยมทัวร์

Last modified: August 18, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การใช้ Instagram เพื่อส่งเสริมการขายของบริษัทเอี่ยมทัวร์
Using Instagram to promote Eiam Tour sales
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาววรางคณา ภูมิรัตน์, นายพชร ธนสหวรคุณ
Ms. Warangkana  Poomirat, Mr. Pachara  Thanasahaworakun
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.กฤป จุระกะนิตย์
Dr. Krip Jurakanit
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

พชร ธนสหวรคุณ และ วรางคณา ภูมิรัตน์. (2561). การใช้  Instagram เพื่อส่งเสริมการขายของบริษัทเอี่ยมทัวร์. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท เอี่ยมทัวร์ แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด (Eiam Tour  & Transport Co., Ltd.) เป็นบริษัทนำเที่ยวเก่าแก่ เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2517 โดยสร้างชื่อเสียงจากการให้บริการการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและเป็นผู้บุกเบิกการนำเที่ยวประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์โดยเส้นทางเครื่องบิน และยังมีบริการอีกหลากหลายรูปแบบ ให้ลูกค้าเลือกใช้บริการได้อย่างครบถ้วน ในปัจจุบันบริษัท เอี่ยมทัวร์ แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด ยังไม่มีการนำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการโปรโมทรายการและแพ็คเกจทัวร์มากนัก

ทางคณะผู้จัดทำจึงจัดทำโครงงานเรื่อง “การใช้ Instagram เพื่อส่งเสริมการขายของบริษัทเอี่ยมทัวร์” นี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำอินสตาแกรมมาใช้ในการส่งเสริมการขายให้กับบริษัทเอี่ยมทัวร์ และนำเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับบริษัทมากขึ้น ทั้งนี้สามารถนำอินสตาแกรมที่สร้างขึ้นมาใช้ในการส่งเสริมการขายให้กับบริษัทได้จริงและยังสามารถเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารให้กับบริษัทได้อีกด้วย

คำสำคัญ: ส่งเสริมการขาย, อินสตาแกรม, เอี่ยมทัวร์


Abstract

Eiam Tour & Transport Co. Ltd. is a long time tour operator in Thailand. The company was established in 1974 and has operated its business under its reputation to provide quality tourism services and as a pioneer tour operator serving the demand for Malaysia and Singapore trips via airplane. In addition, the company provides various services and fully-integrated tour services for customers. However, Eiam Tour & Transport Co. Ltd. does not adopt technology in promoting tour programs and packages. Therefore, the authors initiated and prepared the project entitled “Using Instagram to Promote Eiam Tour Sales” The objectives of this project were to increase the sales promotion for Eiam Tour & Transport Co. Ltd. and to increase the role of applying technology, including Instagram to promote the company’s sales in order to enhance communication channels between the company and customers as well.

Keywords:  Promote, Instagram, Eiam Tour.


การใช้ Instagram เพื่อส่งเสริมการขายของบริษัทเอี่ยมทัวร์ / Using Instagram to promote Eiam Tour sales

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 369
Previous: การสร้างริชคอนเทนต์เพื่อประชาสัมพันธ์โปรแกรมนำเที่ยวบริษัท เอสคอร์ท อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด (ทัวร์ ออน ฮอลิเดย์)
Next: ท่องเที่ยววิถีไทยสไตล์ Gen Y Youtuber
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code