ระบบวงจรบัญชีซื้อและจ่ายชำระหนี้ในโปรแกรมสำเร็จรูป Express Accounting

Last modified: April 13, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ระบบวงจรบัญชีซื้อและจ่ายชำระหนี้ในโปรแกรมสำเร็จรูป Express Accounting
Purchase Accounting System and Repayments Integrated in Express Accounting Software
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวธันย์ชนก เลิศทรัพย์ขจร, นางสาวจิราพัชร พุ่มภักดี
Miss Thunchanok   Leartsubkajorn, Miss Jiraporn   Pumpungdee
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์วิรากานต์  เทวินภิบาลพันธุ์
Miss Virakarn  Tewinpibanpun
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2558
3/2015

การอ้างอิง/citation

ธันย์ชนก เลิศทรัพย์ขจร และ จิราพัชร พุ่มภักดี. (2558). ระบบวงจรบัญชีซื้อและจ่ายชำระหนี้ในโปรแกรมสำเร็จรูป Express Accounting. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

คณะผู้จัดทำได้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่ บริษัท สำนักงานดุลยกิจการบัญชี จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านวิชาชีพการบัญชีและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแก่องค์กรธุรกิจและบุคคลทั่วไป โดยบริษัทใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเอ็กซ์เพรส ในการดำเนินงานต่างๆ เช่น การบันทึกข้อมูล ใบสำคัญรับและใบสำคัญจ่าย บันทึกข้อมูลใบกำกับภาษีซื้อและใบกำกับภาษีขาย บันทึกข้อมูลการขายเงินสดและการขายเชื่อ ฯลฯ ซึ่งในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาคณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเอ็กซ์เพรสในการทำงานต่างๆ ภายในบริษัท คณะผู้จัดทำจึงเลือกศึกษาในเรื่อง ระบบบัญชีกิจการขายสินค้าและบริการ โดยรายงานจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับขั้นตอนการขายตั้งแต่การรับเอกสารจากลูกค้า การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารจนกระทั่งการบันทึกข้อมูลการขายเงินสด ขายเงินเชื่อ และการชำระหนี้จากลูกหนี้ เนื่องจากการขายมีความสำคัญในการดำเนินธุรกิจต่อทุกๆ ธุรกิจ จึงได้จัดทำรายงานนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่งความรู้แก่ผู้สนใจเกี่ยวกับขั้นตอนการขายสินค้าและบริการโดยใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปเอ็กซ์เพรส

คำสำคัญ: โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปเอ็กซ์เพรส, ระบบบัญชีกิจการขายสินค้า


Abstract

Dulyakij Accounting Office Company Limited provids services of account bookkeeping, business registration, taxation, financial and law. The company is a quality accounting office that is certified by the Department of Business Development, so the company chose the quality and efficient accounting software, Express program, which is effective, accurate, easy for searching, and convenient. This is a program standard because it is used widely in many companies.

This report presented the techniques of using Express program in purchasing systems which is the important part of purchase lists and payment vouchers. People who are interested in this study can bring these techniques to use for further study or increase in work efficiency, and can be a source of knowledge for others

Keywords:  Account Bookkeeping, Credit, Payment, Express Program.


ระบบวงจรบัญชีซื้อและจ่ายชำระหนี้ในโปรแกรมสำเร็จรูป  / Purchase Accounting System and Repayments Integrated in Express Accounting Software

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 554
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code