ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด. 51)

Last modified: April 17, 2020
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด. 51)
Half – year Corporate lncome Tax (PND. 51)
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาว วนิดา  กองแก้ว, นางสาว ปรีดา  จันทร์ใหม่
Miss Wanida  Krongkwaw, Miss Preeda  Janmai
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์วิรากานต์  เทวินภิบาลพันธุ์
Miss Virakarn  Tewinpibanpun
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2558
3/2015

การอ้างอิง/citation

วนิดา  กองแก้ว และ ปรีดา จันทร์ใหม่. (2558). ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด. 51). (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท บางกอก ออดิท แอนด์แท็กส์ คอลซัลแท็นส์ จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านงานบัญชีและการตรวจสอบบัญชี การให้คำปรึกษาด้านภาษีให้กับบริษัทต่างๆ จุดเด่นของบริษัท คือการบริหารที่ค่อนข้างครบวงจรเพราะมีการให้บริการด้านบัญชี ด้านการตรวจสอบบัญชีและการให้คำปรึกษาด้านภาษี

คณะผู้จัดทำได้ปฏิบัติงานในบริษัทและได้รับมอบหมายงานต่างๆจากพนักงานที่ปรึกษา ทางคณะผู้จัดทำได้ศึกษาเรื่องภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) เพื่อศึกษาวิธีการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี  การประมาณกำไรสุทธิ และวิธีการคำนวณประมาณการขาดไปเกินอัตราร้อยละ 25 เพื่อไม่ให้เสียภาษีเพิ่ม กรมสรรพากรได้กำหนดให้ผู้มีหน้าที่ต้องยื่นแบบภายในสองเดือนนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบระยะเวลาบัญชี และผู้มีหน้าที่ยื่นแบบ ได้แก่ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก “ฐานภาษีกำไรสุทธิ” การที่คณะผู้จัดทำได้ศึกษาเรื่องนี้สามารถนำไปเป็นประโยชน์แบ่งเบาภาระภาษีของนิติบุคคลที่ต้องชำระภาษีเมื่อตอนปลายปี ให้ทยอยชำระเมื่อผ่านรอบบัญชีมาแล้วครึ่งหนึ่ง และรัฐยังได้เม็ดเงินที่เข้ามาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่จะใช้ในการบริหารประเทศต่อไป

คำสำคัญ: ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี, ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบ, ระยะเวลาในการยื่นแบบ


Abstract

Bangkok Audit & Tax Consultants Co. Ltd. provides accounting services and tax consulting for companies. The company’s outstanding feature is a comprehensive range of administrative management in accounting services, auditing, and tax consulting.

The authors performed duties in this company and was assigned different kinds of work from consulting officers. The organizing team conducted a study about and half-year corporate income tax (PND.51), filing submission for half-year corporate income tax, estimation/underestimation net profits exceeding 25%. The Revenue Department determines a taxpayer carrying on business has a duty to file half year corporate income tax return PND.51 with tax payment (if any) within 2 months after the end of the first 6 months of an accounting period. The taxpayers are companies or juristic partnerships having duties to pay corporate income tax from “net profit tax base.” This study is useful and can be applied to lighten the tax load of juristic persons required to pay tax by the year end to gradually pay during a half year of the accounting period, while the government can earn constant revenue for administrating and developing the country accordingly.

Keywords:  Half-year corporate income tax, Taxpayer, Duration of Filing Tax Submission.


ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด. 51) | Half – year Corporate lncome Tax (PND. 51)

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 2497
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code